Tác giả
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tác giả Tên sách
1 Á Lê Sơn Di Thành 1. Truyện hai mươi hai ông thánh tử vì đạo (VNv.197)
2 Ái Cúc Tử 1. Áng trang thi cảo (VHv.1446)
3 Ái Giang 1. Bản thảo yếu lục (quyển nhị) (VHv.2938)
4 Ái Ngô Đường 1. Nhạc phủ thám châu (A.714)
5 Ái Trúc Trai 1. Hoàng triều bảo điệp (A.1326)
2. Hoàng triều bảo điệp (A.563)
3. Nam Hà kỉ văn (A.178)
4. Nam hành kí đắc tập (A.2939)
6 Ân Quang Hầu 1. Danh phú hợp tuyển (A.2802/1-4)
2. Danh phú hợp tuyển [Bát vận phú hợp tuyển] (VHv.312)
3. Danh phú hợp tuyển [Lê triều bát vận phú] (VHv.311)
4. Danh phú tập (A.1421)
5. Bát vận phú (VHv.467)
6. Hoàng Lê bát vận phú (A.1598)
7. Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược] (VHv.2278)
8. Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược] (A.632/1-2)
9. Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược] (VHv.881)
10. Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược] (A.1454/1-3)
11. Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược] (VHv.314/1-6)
12. Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược] (A.632/3)
13. Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược] (VHv.879/1-6)
14. Lịch đại sách lược [Lịch triều sách lược] (VHv.1300)
7 An Thiền 1. Tì ni nhật dụng [Thiền môn tu trì tì ni nhật dụng] (A.2347)
8 An Thọ Bút 1. Ngũ vận lục khí quốc ngữ ca (VNv.233)
9 Âu Dương Huyền 1. An Nam chí lược (VHv.1334/1-2)
Tổng: 9
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: