Thứ tư, 19/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tác giả
Tác giả
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tác giả Tên sách
1 Ức Trai 1. Ức Trai thi tập (VHv.1498/2)
2. Ức Trai thi tập (A.140)
3. Ức Trai thi tập (VNv.143)
4. Ức Trai thi tập (A.1753)
5. Ức Trai thi tập (A.206)
6. Ức Trai thi tập (VHv.1772/23)
7. Ức Trai thi tập (VHv.697/1)
8. Ức Trai thi tập (VHv.1498/13)
9. Ức Trai di tập (A.139)
10. Ức Trai di tập (VHv.2159)
11. Ức Trai di tập (A.3198)
12. Lê triều dữ minh nhân vãng phục thư tập [Hoàng triều dữ minh nhân vãng phục thư tập] (A.1973)
2 Ưng Ân 1. Mộng Hiền truyện (AB.189)
3 Ưng Trình 1. Luận ngữ tanh hoa ấu học (VHv.776)
2. Luận ngữ tanh hoa ấu học (VHv.775)
3. Luận ngữ tanh hoa ấu học (VHv.501)
4. Luận ngữ tanh hoa ấu học (A.905)
4 Uông Sĩ Lãng 1. Đỉnh khế Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (A.379)
2. Đỉnh khế Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (VHv.1651)
3. Đỉnh khế Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (VHv.293)
4. Đỉnh khế Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (A.1387)
5. Đỉnh khế Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (VHv.2140/1-3)
6. Đỉnh khế Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (VHv.651/1-2)
7. Đỉnh khế Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (A.2752/1-2)
8. Đỉnh khế Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (VHv.650/1-2)
5 Uông Tinh Khê 1. Ngũ tử cận tư lục (Paris)
6 Ưu Bà Tắc Chi Khiêm 1. Đại phật đính du già kinh (AC.151/1-2)
Tổng: 6
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: