Viện Nghiên cứu Hán Nôm thành lập vào năm 1970 trên cơ sở của Ban Hán Nôm, theo Quyết định số 46XH/QĐ ngày 11 tháng 3 năm 1970 của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam.


Ngay từ khi Viện được thành lập đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ là nơi bảo tồn, nghiên cứu và đào tạo đội ngũ chuyên gia Hán Nôm. Tiếp đến Quyết định số 274/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013, Viện Nghiên cứu Hán Nôm có chức năng cơ bản là nơi tổ chức nghiên cứu, khai thác và biên dịch, xuất bản di sản Hán Nôm của dân tộc, đào tạo cán bộ nghiên cứu Hán Nôm, sưu tầm, bảo quản, phục chế, nhân bản, góp phần phát triển văn hóa của dân tộc.


Với chức năng như trên, từ năm 2013, Viện đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, như hằng năm tổ chức nghiên cứu khoa học theo đề tài từ cấp cơ sở và đề tài cấp Bộ, lấy đối tượng di sản Hán Nôm để tiếp cận. Công tác sưu tầm tư liệu Hán Nôm, như in rập văn bia, ghi chép hoành phi, câu đối, điều tra tư liệu Hán Nôm ở thôn xã… theo nhiệm vụ được đẩy mạnh. Việc bảo quản, phục chế tư liệu Hán Nôm cũng được quan tâm, hằng năm Viện đã tu bổ với số lượng đáng kể các thư tịch Hán Nôm. Tài liệu thư tịch, đặc biệt là bản gốc được bảo quản chặt chẽ. 


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: