Thứ tư, 19/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tác giả
Tác giả
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tác giả Tên sách
1 Gia Cát Lượng 1. Gia cát vũ hầu mã tiền lập ứng hư pháp [Dương trạch tha khảo thư] (VHv.743)
2 Gia Liễu Đường 1. Tam trường văn tuyển (A.2473)
3 Gia Long 1. Báo văn sao tập (VHv.1988)
2. Bi văn thọ văn tạp lục (VHv.1877)
3. Chiếu biểu kim văn tập (A.2278)
4 Gia phụ Cư sĩ Dục Phu Công 1. Phú thể tạp lục [Phú thể phú tập phú sách tạp lục phú tuyển] (VHv.618/1)
2. Phú thể tạp lục [Phú thể phú tập phú sách tạp lục phú tuyển] (A.1827)
3. Phú thể tạp lục [Phú thể phú tập phú sách tạp lục phú tuyển] (VHv.2086)
4. Phú thể tạp lục [Phú thể phú tập phú sách tạp lục phú tuyển] (VHv.2082/1-2)
5. Phú thể tạp lục [Phú thể phú tập phú sách tạp lục phú tuyển] (VHv.1608/1-3)
5 Giác Trừng 1. Dược sư kinh đề cương (AC.445/1-2)
6 Giang Nguyên Thi 1. Liệt tỉnh phong vật phú (A.1173)
7 Giang Sào 1. Mao thi tập thuyết vựng tuyển (A.1472)
8 Giang Văn Thi 1. Khúc Giang hương phả (A.842)
9 Giáo thụ họ Trần 1. Phú Thọ tỉnh địa dư (A.1937)
10 Giao Văn Bính 1. Đường thi cổ súy (AC.558)
2. Đường thi cổ súy (VHv.1533/1-2)
11 Giáp Bắc Đình 1. La Khê xã Bắc đình giáp khoán (A.824)
12 Giáp Hải 1. Cổ kim bang giao bị lãm (A.185)
2. Cựu Hàn lâm đoàn Nguyễn Tuấn thi tập (A.598)
13 Giới Hoàn 1. Diệu pháp liên hoa kinh giải (AC.390/1-3)
Tổng: 13
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: