Thứ tư, 19/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tác giả
Tác giả
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tác giả Tên sách
1 Khả Am Chủ Nhân 1. Khảo cổ ức Thuyết (VHv.244)
2 Khắc Trai 1. Khắc trai việt hành thi [Việt hành ngâm thảo;Nam Định tỉnh khảo dị;Lí khắc trai việt hành thi;Nam Định tỉnh khảo dị] (VHv.184)
3 Khải Định 1. Bắc Kì sơ cấp thẩm phán nha... (VNv.13)
2. Khải Định ngự giá như Tây thi tập (VHb.2)
4 Khai Sơn Đại Sư 1. Tam thời lễ kính nghi (Paris)
5 Khang Hi. Lê Thúc Hoạch 1. Nông sự toàn đồ (AC.602)
6 Khang Tăng Khải 1. Đại thừa chư tịnh độ kinh [Vô lượng thọ kinh] (AC.557)
7 Khâu Hạo Xuyên 1. Trùng san ngưu đậu tân thư (AC.642)
8 Khẩu Tân 1. Quảng văn lục (VHv.1851)
9 Khâu Tuấn 1. Đại học diễn nghĩa (AC.301/1-15)
10 Khiếu tiên sinh 1. Bách gia thi tập (A.1822)
11 Khoát Như 1. Khảo cổ ức Thuyết (VHv.244)
12 Khổng Tử 1. Xuân thu (VHv.2587)
13 Khổng Văn Vi 1. Thanh Chương huyện vị phong thần sách (A.342)
14 Khu Sà Mã Di á 1. Sách truyện các thánh (VNb.34)
15 Khuất Duy Hài 1. Biểu chiếu phú hợp tuyển (VHv.1926)
16 Khuê Nhạc 1. Sứ trình tạp vịnh (A.2791)
17 Khưu Hi 1. Chủng đậu phương pháp (VHb.17)
18 Khưu Tông Diễn 1. Hoa nghiêm kinh (Paris)
19 Kỉ Hiểu Lam 1. Duyệt vi kí tiết lục (AC.265)
20 Kì Trác Nhai 1. Lí Thái Bạch văn tập (VHv.2560/1-10)
21 Kiều Oánh Mậu 1. Bản triều bạn nghịch liệt truyện (VHv.2664)
2. Bản triều bạn nghịch liệt truyện (A.997)
3. Bút toán chỉ nam (VHv.282)
4. Bút toán chỉ nam (A.1031)
5. Tiên phả dịch lục (AB.289)
6. Tì bà quốc âm tân truyện (AB.272)
7. Tì bà quốc âm truyện (AB.133)
8. Hương Sơn hành trình tạp vịnh (Paris)
9. Hương Sơn quan thế âm chân kinh tân dịch (AB.271)
22 Kim Đình Liệt 1. Tẩy oan lục (VHb.194)
23 Kim Lan 1. Cách ngôn liên bích (VHv.927)
24 Kim Vĩ Văn 1. Dịch xuân tinh nghĩa (VHv.60)
Tổng: 24
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: