Thích Phước Đạt
Cảm hứng bản thể giải thoát và cảm hứng cõi thiên nhiên Phật nhiệm mầu trong tác phẩm thi ca Hán Nôm của Thiền phái Trúc lâm đời Trần (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.3-14)
Lại Văn Hùng
Lược khảo thơ văn Phạm Quý Thích (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.15-26)
Đinh Khắc Thuân
Một số di văn Hán Nôm thời Lê gắn với Văn miếu Hà Nội (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.27-31)
Trịnh Xuân Tiến
Di tích Thăng Long qua thơ chúa Trịnh (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.32-37)
Phạm Thị Thùy Vinh
Một số đặc điểm về nội dung và hình thức của văn bia Lê sơ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.38-48)
Trương Thị Thủy
Văn bia đình huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.49-54)
Nguyễn Thế
Nghệ thuật tuồng, phương tiện truyền bá tư tưởng Nho giáo thời phong kiến
Phạm Văn Khoái
Phần chữ Nho trên Nam phong tạp chí qua một số đặc trưng số lượng (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.63-70)
Trịnh Khắc Mạnh
Công tác sưu tầm tư liệu Hán Nôm ở nước ngoài của Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong thời gian gần đây (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.71-78)
Nguyễn Văn Chiến
Châm thư Đền Mây linh tích của tướng quân Phạm Bạch Hổ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.3-14)79
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: