Nguyễn Xuân Điềm - Nguyễn Xuân Sơn
15. Mới tìm được 51 bài thơ chữ Nôm vịnh 47 nhân vật trong Truyện Kiều bằng chính các chữ lấy từ truyện thơ ấy
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: