Thứ tư, 16/10/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Hội thảo khoa học >> Giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHÍNH THỨC

(The Official Conference Program)

THE INSTITUTE OF HAN-NOM STUDIES (VIETNAM)

THE HARVARD-YENCHING INSTITUTE (THE USA)

 

Buổi sáng ngày 9/11/2007 (thứ 6)/ (Room 3D)

In the morning of November 9, 2007 (Friday)

Họp phiên toàn thể

General Session

Người chủ trì

The Presider

Thời gian

Time

Người phát biểu

Speaker

Ban tổ chức

Organizer

8:00 - 9:00

Đón tiếp đại biểu

Registration

Th.S. Chu Tuyết Lan

9:00 - 9:10

Khai mạc, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội thảo.

Opening Session, Introduction.

9:10 - 9:30

GS.TS Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Welcoming Remarks of the President of Vietnam Academy of Social Sciences

9:30 - 9:50

Lãnh đạo Viện Harvard-Yenching phát biểu

A Speech of the Harvard-Yenching Institute’s Representative

9:50 - 10:10

Báo cáo tổng quan của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Overview Remarks by the Director of the Institute ofHan - Nom Studies

10:10 - 10:30 : Nghỉ giải lao

10:10 - 10:30: Tea break

Chủ trì

The Presiders

Thời gian

Time

Người phát biểu

Speakers

Tên tham luận

Name of Speeches

 

PGS.Trịnh Khắc Mạnh

 

 

GS. Peter Kelly

10:30-10:45

PGS. Trần Nghĩa

Thử phân loại Nho học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử / The classification of Vietnamese Confucianism throughout history

10:45 - 11:00

 

 

張立文教授

GS.Trương Lập Văn

构与诠释范立论语愚按》 / The Structure and Interpretation of Li-zhai’s Annotations on the Analects  / Kết cấu và thích nghĩa trong Luận ngữ ngu án của Phạm Lập Trai

11:00-11:15

PGS. Antoshchenko

Вечные конфуцианские ценности во вьетнамском культе предков / Các giá trị muôn thuở của Nho giáo dưới góc độ thờ cúng tổ tiên Việt Nam

11:15-11:30

王三慶教授

GS. Vương Tam Khánh

越南科舉與儒家典籍之傳承…以《科榜傳奇》人物及策問題目的檢討 / Sự tiếp nối khoa cử và điển tịch Nho gia Việt Nam thông qua nhân vật và đề mục sách vấn trong khoa bảng truyền kỳ

11:30-11:45

PGS. Nguyễn Duy Hinh

Nho gia với Văn hoá dân gian – Đôi điều suy nghĩ /Confucianist with folk culture – something to think

12:00 - 13:00: Nghỉ ăn trưa

Lunch time

Buổi chiều ngày 9/11/2007 (thứ 6)

In the Afternoon of November 9,2007(Friday)

Hội thảo theo các tiểu ban

Tiểu ban 1- Panel 1 (Room 3D)

TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CỦA NHO GIÁO Ở VIỆT NAM

The Historical Process of Confucianism in Vietnam

Chủ trì

Presiders

Thời gian

Time

Người

phát biểu

Speaker

Tên tham luận

Name of Speeches

Người nhận xét

The Commentators

PGS.Trần Nghĩa

 

 

 

GS. Nguyễn Thế Anh

13:30

-

13:50

GS.

ALex ong

When the ("Neo-Confucian") saints go marching in ...: Revisiting the Ming invasion and occupation of the Dai Ngu polity, 1406-1427 / Khi các vị thánh của phong trào (“Tân Nho giáo”) tiến lên ...: Xem lại cuộc xâm lược và chiếm đóng của nhà Minh đối với nhà nước Đại Ngu, 1406-1427

PGS.Trần Nghĩa

13:50

-

14:10

PGS. Tạ Ngọc Liễn

Diện mạo Nho giáo ở Việt Nam thế kỷ XV-XVIII / The face of Confucianism in Vietnam from the 15th century to 18th century

GS. Nguyễn Tài Thư

14:10

-

14:30

GS. Nguyễn Thế Anh

The efforts to update Confucian principles of government under Tự-Ðức’s reign / Những cố gắng cập nhật hóa những nguyên tắc chính trị Khổng giáo dưới triều Tự Đức.

PGS. Phan Văn Các

14:30

-

14:50

GS. Nguyễn Tài Thư

Nhà lý học Nguyễn Bỉnh Khiêm / Nguyen Binh Khiem – ASpecialist of “Lixue

PGS. Phan Văn Các

14:50

-

15:10

CN. Phùng Minh Hiếu

Xu hương tái định chế khoa cử Nho học đầu thời Nguyễn (nhìn từ những điển lệ trong Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ) / The re-institutionalization of Civil Examination in the early years of the Nguyen Dynasty: A view from the precedents in Kham đinh Đai Nam hoi đien su le (Collected Statutes and Precedents of the Dai Nam)

GS. Nguyễn Tài Thư

15:10- 15:30 Nghỉ giải lao

Tea break

PGS.Trần

Nghĩa

陳益源

GS.Trần

Ích Nguyên

 

 

15:30

-

15:50

PGS. Phan

Văn Các

Vũ Phạm Khải - Một nhà Nho Việt Nam

tiêu biểu ở thế kỷ XIX / Vu Pham Khai - A representative confucian of Vietnam in the 19 th century

PGS. Tạ Ngọc Liễn

15:50

-

16:10

陳益源GS. Trần

Ích Nguyên

 

 

周遊列國的越南名儒李文馥及其華夷之辨 / Danh nho Việt Nam Lý Văn Phức vớinhững chuyến chu du nước ngoài và

biện luận v Hoa Di.

GS. Nguyễn Tài Thư

16:10

-

16:30

GS. Tạ

Văn Tài

Confucian Influences in the Traditional Legal System of VietNam, with some Comparisons with China: Rule by Law and Rule of Law  / Ảnh hưởng của Khổng giáo trong hệ thống pháp luật truyền thống Việt Nam, vài điểm so sánh với Trung Quốc: Cai trị bằng pháp luật và bằng pháp trị.

PGS. Trần Nghĩa

16:30

-

16:50

TS. Đoàn

Lê Giang

Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam / Japanese and Vietnamese confucianism

PGS. Đinh Khắc Thuân

16:50

-

17:10

TS. Nguyễn

Thị Oanh

m hiểu thêm về Nho giáo dưới triều vua Gia Long (qua Đại Nam thực lục

Quốc sử di biên) / Further research on Confucianism under King Gia Long dynasty (Through Đai Nam thuc luc and Quoc su di bien)

PGS. Tạ Ngọc Liễn

 

Tiểu ban 2 - Panel 2 (Room 3E)

QUÁ TRÌNH LƯU HÀNH VÀ TIẾP NHẬN KINH ĐIỂN NHO GIA Ở VIỆT NAM

The Circulation and Reception of the Confucian Classics in Vietnam

PGS.Trịnh Khắc Mạnh

 

 

PGS. Nguyễn Tá Nhí

 

13:30

-

13:50

劉春銀GS. Lưu Xuân Ngân

 

越南儒學研究書目

Bibliography on Confucianism Studiesin Vietnam / Thư mục nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam

PGS. Trịnh Khắc Mạnh

13:50

-

14:10

TS. Phạm Văn Thắm

Nho điển Việt Nam / The classical materials of Confucianism

PGS. Trịnh Khắc Mạnh

14:10

-

14:30

TS. Nguyễn Thị Lâm

Nội dung kinh điển Nho giáo ở Việt Nam qua thư tịch Hán Nôm / The Content of confucian Kinh dien (Educational Books) in Vietnam Though Books in Han-Nom

TS. Phạm Văn Thắm

14:30

-

14:50

PGS. Nguyễn Tá Nhí

n thêm về việc đặt các vị Tiên hiền Tiên Nho tòng tự ở văn miếu văn chỉ Việt Nam / Discussion on Setting of the cult of Tien Hien and Tien Nho at the temple of literature in Vietnam

PGS. Nguyễn Đăng Na

14:50

-

15:10

TS. Nguyễn Văn Mùi

Ảnh hưởng của Nho giáo ở Việt Nam qua hệ thống văn miếu, văn từ, văn chỉ./ The Impact of Confucianism on Vietnam Through The System of Confucian Temples and Temples of Literature in Hà Nội and other Provinces.

 

PGS. Nguyễn Tá Nhí

15:10 - 15:30 Nghỉ giải lao

Tea break

 

PGS.Trịnh Khắc Mạnh

 

 

耿慧玲

GS.Cảnh Huệ Linh

 

15:30

-

15:50

NCV. Lâm Giang

Tư tưởng Nho phật hoà đồng trong tác phẩm Trúc lâm tông chỉ Nguyên thanh của Ngô Thì Nhậm. / United ideologies of confucianism and Budhism in Truc Lam tong chi Nguyen thanh by Ngo Thi Nham

PGS. Nguyễn Đăng Na

15:50

-

16:10

ThS. Nguyễn Thị Dương

Nho giáo và y học: Những cống hiến của đội ngũ trí thức Nho học Việt Nam đối với sự hình thành và truyền bá những văn bản y học Hán Nôm. / The contribution of the Vietnamese Confucian literati to the genesis and propagation of the Han-Nom texts on medicine and pharmaceutics

TS. Nguyễn Công Việt

16:10

-

16:30

TS. onishi

黎朝聖宗天命思想道教 / Đạo giáo và tư tưởng thiên mệnh của Vua Lê Thánh Tông

PGS. Nguyễn Tá Nhí

16:30

-

16:50

耿慧玲GS. Cảnh Huệ Linh

 

越南碑銘中漢文典故的應用 / Applications of Chinese Allusions in Vietnamese Epigraphic Inscriptions / Sự ứng dụng điển cố Hán văn trong văn khắc Việt Nam

NCV. Nguyễn Văn Nguyên

16:50

-

17:10

TS. Lã Minh Hằng

n về công dung ngôn hạnh trong các sách gia huấn Nôm /On the four attributes of an ideal woman (industry, appearance, speech, behavior) in the Nom family education books

PGS. Nguyễn Đăng Na

Buổi sáng ngày 10/11/2007 (thứ 7)

In the morning of November 10,2007 (Saturday)

Hội thảo theo các tiểu ban

Tiểu ban 3 - Panel 3 (Room 3D)

NGHIÊN CỨU NHO GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH

Interdisciplinary Research on Confucianism in Vietnam

PGS.Phan Văn Các

 

 

GS. Nguyễn Đình Chú

 

8:10

-

8:30

GS. Nguyễn Đình Chú

Trở lại vấn đề ảnh hưởng của Nho giáo đối với nền văn học Việt Nam thời trung cận đại

Revisiting the Influence of Confucianism on Vietnamese Literature in the Middle Ages and recent times

PGS. Trần Bang Thanh

8:30

-

8:50

GS. Yu Zai Zhao

 

Nho giáo Việt nam và văn học chữ Hán Việt Nam

PGS. Phan Văn Các

8:50

-

9:10

GS. Lê Văn Quán

m hiểu tư tưởng chính trị “Vi chính dĩ đức”(Làm chính trị bằng đức) của Khổng Tử / Study of the conception of “political engagement through virtue” of Confucius

PGS. Trần Băng Thanh

9:10

-

9:30

PGS. Trần Ngọc Vương

Lưỡng đầu chế thời Lê - Trịnh và những hệ quả lịch sử của nó. / The Bicephalous Government of the Le - Trinh Period and its Historical Impact

PGS. Trần Băng Thanh

9:30

-

9:50

PGS. Liam C. Kelley

 

The role of morality books in spreading confucian ideas / Vai trò của thiện thư trong việc truyền bá tư tưởng Nho giáo

PGS. Phan Văn Các

9:50 - 10:10 Nghỉ giải lao

Tea break

PGS.Phan Văn Các

 

 

GS. Nguyễn Đình Chú

 

10:10

-

10:30

GS.Li Tana

Considering book trade - the material foundation of Confucian Learning in the 17th century Vietnam / Tìm hiểu việc giao thương sách vở - Cơ sở tư liệu của Nho học Việt Nam thế kỷ XVII

PGS. Trần Nghĩa

10:30

-

10:50

PGS. Lê Khánh Trai –PGS. Lê Thành Lân

Mối tương đồng giữa Kinh Dịch và Mã di truyền thông qua một vài ngành khoa học khác / The Homogenous Connection Between the I Ching and the Genetic Code, Based on Other Scientific Fields

GS. Lê Văn Quán

10:50

-

11:10

向世陵授   GS. Hướng Thế Lăng

黎敔理學易學研究 / 

Nghiên cứu lý học, dịch học của Lê Ngữ

 

GS. Lê Văn Quán

11:10

-

11:30

GS. Nguyễn Hồng Dương

Mối quan hệ giữa Nho giáo và công giáo ở Việt Nam / Relations Between Confucianism and Catholicism in Vietnam

GS. Nguyễn Đình Chú

11:30

-

11:50

GS. Phan Đăng

Quan niệm “Cư Nho mộ Thích” của các vua chúa nhà Nguyễn / The live-by-confucianism – and- Admire-Buddhism Attitude of the Nguyen Dynasty

GS. Nguyễn Đình Chú

11:50 - 13:30 Nghỉ ăn trưa

Lunch time

Tiểu ban 4 - Panel 4 (Room 3E)

NHO GIÁO TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Confucianism in Contemporary Vietnamese Society

PGS.Đinh Khắc Thuân

 

 

TS.Nguyễn Công Việt

 

8:10

-

8:30

PGS.Alexey B. Polyakov

Vai trò của Nho giáo ở Đại Việt

thời Hậu Lý Sơ (1010-1127)

PGS. Trịnh Khắc Mạnh

8:30

-

8:50

CV. Hà Thúc Minh

Nho giáo Việt Nam nhìn từ thế kỷ XXI /

Confucianism in Vietnam from the point of view of 21st century.

PGS. Tạ Ngọc Liễn

8:50

-

9:10

TS. Vũ Duy Mền

Ảnh hưởng của đạo lý Nho gia đối với hương ước làng xã cổ truyền Việt Nam /

The imprint of confucianism on Ancient Vietnamese Village Regulation

PGS. Đinh Khắc Thuân

9:10

-

9:30

TS. Nguyễn Công Việt

Tang chế của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ - Sự vận dụng của Nho gia thời Lê /

The Viet” S Mourning Policy in the Northern Delta. A Performance by Confucianists under the le Dynasty

TS. Vũ Duy Mền

9:30

-

9:50

PGS. Đinh Khắc Thuân

Truyền thống hiếu học và khoa bảng Nho học ở làng xã người Việt / The traditional fondness for learning and competition examination of Confucianism in Vietnamese villages

TS. Vũ Duy Mền

9:50 - 10:10 Nghỉ giải lao

Tea break

 

 

PGS. Đinh Khắc Thuân

 

 

何成軒教

GS. Hà Thành Hiên

 

10:10

-

10:30

何成軒教

GS. Hà Thành Hiên

儒家思想皇越律例的影响 / Ảnh hưởng của tư tưởng Nho gia đối với Hoàng Việt Luật lệ.

PGS. Đinh Khắc Thuân

10:30

-

10:50

GS. Michio SUENARI

Nho giáo đối với thường dân ở các nước Đông Á: So sánh trường hợp ở một làng ở miền Bắc Việt Nam với Hàn Quốc / Confucianism at grass roots in East Asiaa comparison of a village case in northern Vietnam with Korea

PGS. Tạ Ngọc Liễn

10:50

-

11:10

GS. Đặng Hoàng Hải Anh

Phát huy những điểm mạnh của đạo Nho trong Giáo dục Gia đình

TS. Nguyễn Công Việt

11:10

-

11:30

GS. Lê Ngọc Hùng

Mối quan hệ giữa Nho giáo và giáo dục ở Việt Nam hiện nay

PGS. Đinh Khắc Thuân

11:30

-

11:50

TS. Nguyễn Xuân Diện

Trí thức Nho giáo với việc Nho giáo hoá xã hội (Từ góc nhìn văn nghệ dân gian) / Confucian Scholars and the Influence of Confucianism on Society

PGS. Nguyễn Đăng Na

11:50 - 13:30 Nghỉ ăn trưa

Lunch time

Buổi chiều ngày 10/11/2007(thứ 7) - Họp phiên toàn thể/ (Room 3D)

In the Afternoon of November 10, 2007 (Saturday) - General Session

GS. Tu Weiming và PGS. Phan Văn Các

13:30 - 15:15

Thảo luận và các Trưởng tiểu ban báo cáo

Discussions and Reports of Panel Heads

15:15 - 15:30 Nghỉ giải lao

Tea break

 

 

 

Th.S.Chu Tuyết Lan

và Ban tổ chức

Organizer

 

15:30 - 16:15

GS. TU WEIMING phát biểu

Prof. TU WEIMING’s Presentation

16:15 - 16:30

PGS. PHAN VĂN CÁC phát biểu

Prof. PHANVĂN CÁC’s Presentation

17:00 - 17: 30

Tham quan Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội

Visiting The Temple of Literature (Van Mieu Quoc Tu Giam Hanoi)

17:30 - 19:00

Tiệc chiêu đãi

Banquet at The Temple of Literature

19:00 - 21:00

Chương trình văn nghệ ca trù

Ca Tru performance at The Temple of Literature hosted

 

Nội dung chính của Hội thảo

Ban tổ chức dự kiến gồm 4 chủ đề chính như sau:

I/ TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CỦA NHO GIÁO Ở VIỆT NAM

Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiện tàng trữ khá nhiều sách về Nho giáo, trong đó có Tứ thư, Ngũ kinh... cùng không ít tác phẩm của các nhà Nho Việt Nam qua các đời. Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp chúng ta tìm hiểu về tiến trình lịch sử của Nho giáo ở Việt Nam

Có 3 phương án lựa chọn:

1. Tư tưởng Nho giáo Trung Quốc được tiếp nhận, vận dụng (cả hệ thống hoặc bộ phận) một cách trung thành, nguyên xi, cập nhật ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Trong trường hợp này, tiến trình lịch sử của Nho giáo ở Việt Nam cũng chính là tiến trình lịch sử của Nho giáo Trung Quốc hoặc một phần của tiến trình đó (chẳng hạn: Nho giáo nguyên thuỷ đời Tiên Tần; Nho giáo nhuốm màu sắc thần học đời Lưỡng Hán; Lý học Tống Minh ; Nho giáo mới hiện nay).

2. Tư tưởng Nho giáo Trung Quốc sau khi truyền vào Việt Nam, đã dần dần được đồng hoá và tiếp biến theo sự chi phối của nền tư tưởng bản địa. Trong trường hợp này, tiến trình lịch sử của Nho giáo Việt Nam không nhất thiết phải trùng khít với tiến trình lịch sử của tư tưởng Nho giáo Trung Quốc. Nói cách khác, Nho giáo Việt Nam có đời sống và diện mạo riêng của nó trong môi trường tư tưởng và hệ quy chiếu đặc thù của bản địa.

3. Có sự đan chen giữa hai phương án trên.

Phương án 1 có thể được khảo sát theo hướng nghiên cứu ảnh hưởng. Phương án 2 và 3 có thể được khảo sát theo hướng nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp với nghiên cứu song song, để nêu bật chỗ tương đồng và chỗ dị biệt giữa Nho giáo Việt Nam và Nho giáo cội nguồn của nó, kể cả Nho giáo các nước Đông Bắc Á khác như Triều Tiên, Nhật Bản, v.v...

Nho giáo ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử, luôn chịu sự tác động ở chừng mực khác nhau từ phía Phật giáo, Lão giáo, Thiên Chúa giáo, đặc biệt là nền văn hoá dân gian bản địa. Đây cũng là điều cần được làm rõ trong hội thảo để có cái nhìn thật đầy đủ về con đường hình thành và phát triển của Nho giáo ở Việt Nam.

Tiểu ban mong nhận được những tham luận đi vào các vấn đề nêu trên, hoặc đề xuất những hướng tiếp cận khác, với mục đích làm sáng tỏ một trong các chủ đề mà Hội thảo muốn bàn sâu: Tiến trình lịch sử của Nho giáo ở Việt Nam.

II/ QUÁ TRÌNH LƯU HÀNH VÀ TIẾP NHẬN KINH ĐIỂN NHO GIA Ở VIỆT NAM

Cho đến thời đại ngày nay, xã hội Việt Nam hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo. Quá trình tiếp nhận Nho giáo Trung Quốc ở Việt Nam đã diễn ra trong một thời gian dài và phức tạp. Trong quá trình đó, một mặt là, các Nho sĩ quan lại Trung Quốc và Nho sĩ quan lại Việt Nam đã tích cực truyền bá tư tưởng Nho giáo trong đời sống nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau; mặt khác, chính tư tưởng Nho giáo phải luôn đấu tranh với các tôn giáo khác, để tự khẳng định mình trong xu thế hỗn dung tam giáo (Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo). Khi Nho giáo trở thành hệ tư tưởng thống trị trong đời sống xã hội Việt Nam, các Nho sĩ Việt Nam đã tiếp nhận những yếu tố tích cực của Nho giáo để xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ và nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Một trong những hoạt động của các Nho sĩ Việt Nam trong quá trình truyền bá tư tưởng Nho giáo, là biên soạn các trước tác để phổ biến trong đời sống nhân dân thông qua việc giáo dục và đào tạo các thế hệ Nho học ở Việt Nam.

Các thư tịch viết bằng chữ Hán, chữ Nôm Việt Nam với mục đích truyền bá tư tưởng chính trị và văn hóa Nho giáo ở Việt Nam trước đây hiện còn lưu giữ được với khối lượng khá lớn, có nội dung phong phú và thể loại đa dạng. Căn cứ theo nội dung, các thư tịch này có thể chia làm mấy loại như sau: tài liệu nhập môn, tài liệu gia huấn, tài liệu kinh điển, tài liệu văn chương cử nghiệp.

Các triều đại phong kiến tiếp theo từ thế kỷ X đến những năm đầu của thế kỷ XX, thì các thư tịch về Nho giáo mà đặc biệt là Tứ thưNgũ kinh ngày càng thu hút các nhà nho Việt Nam quan tâm luận giải, như: Chu Văn An,Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Lê Quí Đôn, Phạm Quí Thích, Phan Huy Chú, v.v... Số lượng tác giả ngày càng đông và tác phẩm luận giải ngày càng nhiều. Các thế hệ nhà Nho Việt Nam, với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ và thành kính, đã tập trung diễn giải kinh điển Nho gia Trung Quốc, nhất là đối vớiTứ thưNgũ kinh, nên hai bộ sách này đã có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống văn hóa giáo dục ở Việt Nam. Nhiều tác phẩm Nho giáo của Việt Nam viết bằng chữ Hán và chữ Nôm đã lấy Tứ thưNgũ kinh làm đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp để nghiên cứu, luận giải về tư tưởng Nho giáo.

Tiểu ban này, tập trung nghiên cứu việc luận giải Nho điển Trung Quốc (đặc biệt là Tứ thưNgũ kinh) và những tài liệu Nho giáo của Việt Nam. Đây là những tài liệu Nho điển hết sức có giá trị, thể hiện tư tuởng Nho giáo trong nền văn hóa Việt Nam và thể hiện trình độ Nho học của các nhà Nho Việt Nam trước đây.

III/ NGHIÊN CỨU NHO GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH

Nho giáo ở Việt Nam là một chủ đề rộng lớn. Trong lịch sử, từ sau khi đạt tới độ cực thịnh dưới thời Lê sơ, Nho giáo và Nho học đã chi phối mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ thiết chế nhà nước, hoạt động chính trị đến kinh tế, quân sự, văn học nghệ thuật, kiến trúc, đạo đức tín ngưỡng, giáo dục khoa cử v.v... Ảnh hưởng của Nho giáo đã từ các sĩ phu trí thức lan toả đến mọi tầng lớp nhân dân, trở thành phong khí xã hội, lâu dần thành phong tục tập quán trong dân gian.

Bởi thế bên cạnh hướng tiếp cận lịch sử và lí thuyết, Hội thảo hoan nghênh các báo cáo và tham luận từ các hướng tiếp cận khác: từ sự phân tích thực tiễn xã hội, nghiên cứu các vấn đề địa phương, từ thiết chế hành chính, luật pháp ở Trung ương đến tục lệ địa phương, từ sự hình thành ý thức tông pháp đến các thiết chế họ tộc, từ đường, gia phả, từ triết học, đạo đức luân lí đến "Nho, y, lí, số", đến các phương thuật địa lí phong thuỷ... Có thể từ một tục kiêng huý, một bộ môn văn học dân gian, một điều mục của hương ước, một loại hình văn bia, từ địa bạ, hay từ ấn chương phân tích ảnh hưởng của ý thức hệ Nho giáo và những yếu tố phi Nho, phản Nho v.v...

Một hướng quan trọng khác là nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của vấn đề Nho giáo với xã hội Việt Nam hiện đại, chủ nghĩa nhân văn Nho gia với kinh tế toàn cầu hoá; luân lí gia đình, luân lí công dân; truyền thống "dân bản" Nho gia với hoà bình nhân loại; giá trị quan Nho gia với đạo đức thời đại; tính tôn giáo của Nho gia; luân lí Nho gia với văn minh chính trị đương đại; tư tưởng "trung hoà" Nho gia với xã hội Việt Nam hiện nay v.v...

Chuyên đề này là diễn đàn cho các học giả nghiên cứu Nho giáo từ nhiều góc độ khác nhau

IV/ NHO GIÁO TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Một trong những nội dung tích cực của học thuyết Nho giáo là “trị quốc, bình thiên hạ”. Công cuộc “trị quốc, bình thiên hạ” này trên thực tế là tạo cho xã hội một trật tự, một sự điều chỉnh, sự ổn định để đi đến một sự hài hòa. Vì thế ở những khía cạnh nào đó, điều này còn cógiá trị nhất định trong xã hội ở nước ta hiện tại, nhất là trên chặng đường đi vào WTO, chặng đường của hội nhập.

Mặt khác, trong giai đoạn hiện đại, quan hệ gia đình và đất nước vẫn luôn có mối liên hệ hữu cơ. Gia đình vẫn là đơn vị xã hội cơ bản, là tế bào của xã hội. Truyền thống lâu đời của người Việt rất coi trọng gia đình, coi trọng nhân phẩm, rèn dũa đạo đức, lối sống. Ảnh hưởng của Nho giáo càng làm cho truyền thống này được củng cố, bền chặt nâng cao thêm một bậc.

Nho giáo thâm nhập sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, làm phong phú đời sống văn hoá cộng đồng, mà ngày nay vẫn có vai trò nhất định trong công cuộc xây dựng làng văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Đóng góp nổi bật khác của Nho giáo là chú trọng giáo dục. Giáo dục Nho học chủ trương lấy đức dục làm gốc, lấy trí dục làm ngọn. Ngày nay phải theo thời mà học, học tri thức hiện đại để bắt kịp và hòa nhập, nhưng không thể xem nhẹ đức dục như hầu hết các trường học đang noi theo truyền thống của cha ông ta là “tiên học lễ hậu học văn”. Nền giáo dục và khoa cử Nho học đề cao tinh thần hiếu học, coi trọng việc học. Từ gia đình, đến cộng đồng và xã hội đều quan tâm đến sự học của con em mình.

Nho giáo đã lưu truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội nước ta trong lịch sử, bên cạnh những mặt hạn chế, hiện còn không ít những khía cạnh tích cực có ý nghĩa nhất định trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay của chúng ta, cần được phát huy và điều chỉnh cho phù hợp.

Ban tổ chức Hội thảo, trân trọng kính mời Ông (Bà):................ tham gia viết bài cho Hội thảo.

Nếu Ông (Bà) đồng ý, xin đăng ký tên đề tài theo mẫu gửi kèm theo và gửi lại cho Ban tổ chức.

Qui định bài viết:

· Bài viết không hạn chế số trang, nhưng tối thiểu phải từ 10 trang trở lên, khổ A4, chữ Times New Roman 12, dãn dòng 1.5 lines.

· Chú ý khai thác tư liệu Hán Nôm

Kế hoạch thực hiện

· 28/02 – 28/3/2007 = Gửi thư mời lần thứ nhất và nhận đăng kí đề cương tham luận. Đề cương tham luận sẽ được Ban tổ chức đọc duyệt trước khi có thư mời chính thức đến cá nhân học giả. Chỉ những đề cương được chọn mới được chính thức mời tham gia Hội thảo.

· 6/4/2007 = Thư mời viết tham luận chính thức của Ban tổ chức gửi đến các tác giả có đề cương được chọn.

· 21/5/2007 = Hạn chót nhận bản tóm tắt bài tham luận (kèm theo đĩa).

· 15-31/8/2007 = Nhận bản toàn văn bài tham luận (kèm theo đĩa).

(Hoặc gửi file đính kèm theo hộp thư điện tử: hannom105@vnn.vn)

· Tháng 9/2007 = Biên tập, chế bản, duyệt.

· Đầu tháng 10/2007 = Giới thiệu bản tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) trên website của Viện Nghiên cứu Hán Nôm và gửi giấy mời tham gia Hội thảo.

· 8-10/11/2007 = Hội thảo tiến hành tại Hà Nội.

Ban tổ chức Hội thảo rất mong sự cộng tác của Ông (Bà).

Xin trân trọng cảm ơn

TM/ Ban tổ chức Hội thảo

Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

 

 

Trịnh Khắc Mạnh

THƯ TRẢ LỜI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NHO GIÁO

Tôi là: ..........................................................................

Hiện công tác tại :..........................................................

Địa chỉ liên hệ:...............................................................

Điện thoại (NR):......................... (CQ):............................

Đăng kí tên đề tài tham gia Hội thảo (Đính kèm đề cương tham luận):

.........................................................................................................................................

Mọi chi tiết xin liên hệ với TS. Lã Minh Hằng, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 183 - Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội. ĐT: 04.5375.785; DĐ: 0982354426; Hoặc liên hệ theo hộp thư điện tử: hannom105@vnn.vn

Ký tên

(Ghi rõ chức danh, họ và tên)

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NHO GIÁO

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm - Trưởng ban

TS. Nguyễn Công Việt: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm

TS. Nguyễn Nam: Harvarrd - Yenching

ThS. Chu Tuyết Lan: Viện Nghiên cứu Hán Nôm

TS. Lã Minh Hằng:Viện Nghiên cứu Hán Nôm
ThS. Vũ Xuân Hiển:
Viện Nghiên cứu Hán Nôm

CN. Nguyễn Lâm Hiền: Viện Nghiên cứu Hán Nôm

 

                                    

Announcement of the Organizing Committee for

the International Conference 2007 on Confucianism in Vietnam

Prof. Dr. Trinh Khac Manh, Head of the Committee
Dr. Nguyen Cong Viet, Member
Dr. Nguyen Nam, Representative of Harvard-Yenching Institute

MSc. Chu Tuyet Lan, Member

Dr. La Minh Hang:Member
MA. Nguyen Xuan Hien, Member

BA. Nguyen Lam Hien, Member

On behalf of the the organizing committee for the International Conference 2007 on Confucianism in Vietnam, we would like to express our thanks to you for your interest in attending the conference to be held in Hanoi in November 2007.Until present, we have received 79 proposals, of which 64 from Vietnam and 15 from other countries (see the attachment file).As we would like to extend the deadline for proposal submissions until May 1, 2007, we will continue updating the list of accepted paper proposals until May 5, 2007.

We also would like to remind you of some new important dates:

* May 30, 2007: Deadline for paper abstracts

* August 31, 2007:Deadline for paper submission

Again thank you very much for your attention and cooperation. Should you have any question, please do not hesitate to contact us.

We look forward to meeting you all in Hanoi in November 2007.

Sincerely Yours,

Associate Prof. Dr. Trinh Khac Manh

Head of the Committee

TT

Tác Giả

Đơn Vị

Tên Bài Viết

1.

Suenri Michio

Tokyo University

Influence of Confusianism of the Vietnamese life at the grass roots level

2.

Onishi Kazohiko

TT tiếng Nhật, TTNHHTM và DT Nam triều

Vai trò nghi lễ Đạo giáo trong tư tưởng Nho giảo ở Việt Nam

3.

Yu Zai Zhao

Trung Quốc

Nho giáo Việt Nam và văn học chữ Hán Việt Nam

4.

Liam C. Kelley

University of Hawaii

at Manoa

Le Quy Don's Advice for Rulers: An Examination of the Kinh Thu Dien Nghia

5.

Do Hyun Han

Academy of Korean

Studies

Confucian Values in Lineage Practices in Contemporary Vietnam

6.

Alexander ong

Eng Ann

Republic of Singapore

When the (“Neo-Confucian”) Saints Go MarchingIn… : Revisiting the Ming Invasion and Occupation of the Dai Ngu Polity, 1406-1427

7.

VOLKOV, Alexei

NationalTsing Hua

University, Taiwan

Jesuits and Confucian Scholars during the Le dynasty

8.

Đặng Hoàng Hải Anh

(Trịnh Văn Tương,

Quản Thị Mai Hương)

Minnesota University

Phát huy những điểm mạnh của đạo Nho trong việc giáo dục gia đình

9.

Li tana (Dr)

The Australian National

University

Considering book trade - the material foundation of Confucian Learning in the 17th century Vietnam.

10.

Nguyễn Thế Anh

EcolePratique des

Hautes Etudes,

IVe Section - Paris-

Sorbone

The endeavours to update Confucian principles of government under Tu Duc’s reign (Các cố gắng hiện đại hóa các nguyên tắc pháp trị Nho giáo dưới triều Tự Đức)

11.

Nguyễn Nam

Harvard-Yenching

Institute

Học thuyết Lý và Khí của Lê Quí Đôn trong bối cảnh Việt Nam thế kỷ XVII

12.

Tạ Văn Tài

Harvard Law School

Confucian influences in the legal system of traditionalVietnam, with Chinese comparisons // The rule of law in traditonal China and Vietnam: Traditional East Asia legal practice in the light of the standards of the modern Rule of law

13.

Trịnh Văn Thảo

Đại học Marseil, Pháp

Các phong trào cải lương Nho giáo trong nửa đầu thế kỷ XX: Duy Tân và Ngũ Tứ qua nhãn quan của sử gia Tây Phương

14.

Polyakov Aleksey Borisovitch

 LB Nga

"Vai trò Nho giáo ở Việt Nam dưới nhà Hậu Lý Sơ (1009-1127)"

15

Vladimiar Ivanovitch Antoshchenko

 LB Nga

"Những giá trị muôn thuở của Nho giáo dưới góc nhìn của thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam"

16.

Cao Việt Anh

Viện NC Hán Nôm

Chữ Thời - quan niệm và hành động của người Việt Nam trong giai đoạn bản lề giữa hai thế kỷ XIX - XX

 17.

Trần Thị Kim Anh

Viện NC Hán Nôm

Lê Hương ẩm - Diễn biến lễ Hương ẩm tửu của Nho gia ở Việt Nam

18.

Phạm Văn Ánh

Viện Văn học

Về sự tiếp nhận tư tưởng Trung Hoa - khảo sát Thánh mô hiền phạm lục của Lê Quý Đôn

19.

Nguyễn Văn Bến

(Lâm Giang)

Viện NC Hán Nôm

Tư tuởng Nho Phật hòa đồng trong tác phẩm Trúc lâm tông chỉ nguyên thanh của Ngô Thì Nhậm

20.

Phan Văn Các

Viện NC Hán Nôm

Vũ Phạm Khải một nhà Nho tiêu biểu đầu thế kỷ 19

21.

Đào Phương Chi

Viện NC Hán Nôm

Mối tương quan giữa ảnh hưởng của Nho giáo và các điềm lạ được ghi chép trong chính sử Việt Nam

22.

Nguyễn Văn Chiến

Ban QLDT & DT  

Hưng Yên

Cảnh sắc Trung Quốc và tâm trạng của Nguyễn Trung Ngạn qua “Giới Hiên thi tập” //Châm thư Đền Mây linh tích của tướng quân Phạm Bạch Hổ//Tư tưởng thiền của Nguyễn Trung Ngạn trong “Giới Hiên thi tập”

Tư tưởng Dich học trong tranh dân gian Đông Hồ

23.

Nguyễn Đình Chú

ĐHSP HN

Trở lại vấn đề ảnh hưởng của Nho giáo đối với nền văn học Việt Nam thời trung cận đại

24.

Nguyễn Tuấn Cường

ĐH KHXH & NV

Nho điển tại Việt Nam thời trung đại: trường hợpTrung dung qua các bản dịch chữ Nôm.

25.

Nguyên Xuân Diện

Viện NC Hán Nôm

Tinh thần Nho giáo trong Văn nghệ dân gian Việt Nam (Văn nghệ dân gian Việt Nam nơi lưu trữ và khúc xạ của tinh thần Nho giáo)

26.

Nguyễn Hồng Dương

Viện NC Văn hóa

Mối quan hệ giữa Nho giáo và Công giáo ở Việt Nam

27.

Nguyễn Thị Dương

Viện NC Hán Nôm

Vai trò của đội ngũ trí thức Nho học với sự hình thành và truyền bá những văn bản y học Hán Nôm

28.

Phan Đăng

ĐH Khoa học Huế

Quan niệm Cư Nho mộ Thích của các vua chúa nhà Nguyễn

29.

Nguyễn Thọ Đức

ĐH KHXH & NV

Nghiên cứu Nho giáo trong đời sống các gia tộc Việt Nam - đề xuất hướng nghiên cứu qua xử lí trường hợp tư liệu “Văn Lâm Phạm tộc khoán”

30.

Bùi Xuân Đính

Viện Dân tộc học

Các mối quan hệ xã hội của Nho giáo trong Hương ước

31.

Đoàn Lê Giang

ĐH KHXH & NV,

ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Nho giáo Việt Nam và Nho giáo Nhật Bản.

32.

Mai Xuân Hải

Viện NC Hán Nôm

Lê Thánh Tông với việc đưa Nho giáo trở thành quốc giáo

33.

Lã Minh Hằng

Viện NC Hán Nôm

"Công dung ngôn hạnh" trong các tác phẩm gia huấn Nôm

34.

Quách Thị Thu Hiền

 

Viện Văn học

Sĩ Nhiếp và trường dạy ch Hán cuả ông trong quá trình truyền bá và tiếp nhận Nho giáo vào Việt Nam

35.

Trang Thanh Hiền

ĐH Mỹ thuật

Tinh thần Nho giáo trong điêu khắc dân gian ViệtNam

36.

Đinh Thanh Hiếu

ĐH KHXH & NV

Nội dung Nho học trong các tác phẩm Luận thời Tự Đức

37.

Phùng Minh Hiếu

ĐH KHXH & NV

Xu hướng chuẩn mực hóa thi cử đầu thời Nguyễn: Một khảo sát qua các điển lệ trong “Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ”

38.

Nguyễn Duy Hinh

Viện NC Tôn giáo

Nho giáo với văn hóa dân gian Việt Nam - đôi điều suynghĩ

39.

Lê Ngọc Hùng

Học viện Chính trị QG

Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa Nho giáo và giáo dục ở Việt Nam hiện nay

40.

Nguyễn Thị Hường

Viện NC Hán Nôm

Sơ bộ khảo sát việc dạy kinh điển Nho giáo trong sách giáo khoa chữ Hán và chữ Nôm đầu thế kỉ XX

41.

Vương Thị Hường

Viện NC Hán Nôm

Tư tưởng trung quân của nhà Nho Phạm Quý Thích (trong bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19)

42.

Nguyễn Hải Kế

Khoa Sử, Đh KHXH & NV

Nho giáo ở vúng đất “phi Nho” - Nam bộ Việt Nam đầu thế kỷ 19.

43.

Nguyễn Xuân Kính

Viện NC Văn hóa

Ảnh hưởng của Nho giáo đối với văn hóa dân gian Việt Nam

44.

Nguyễn Thị Lâm

Viện NC Hán Nôm

Nội dung kinh điển Nho giáo ở Việt Nam qua thư tịch Hán Nôm

45.

Trần Đoàn Lâm

Nhà xuất bản Thế giới

Tìm hiểu Dịch lý trong y thuật của Hải Thượng Lãn Ông

46.

Chu Tuyết Lan

Viện NC Hán Nôm

Tổng quan các công trình và bài viết về chủ đề Nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam đã xuất bản ở cả trong và ngoài nước

47.

Nguyễn Tô Lan

Viện NC Hán Nôm

Quan điểm phân loại thư tịch liên quan đến Nho giáo của các nhà biên soạn thục mục triều Nguyễn.

48.

Phạm Hương Lan

Viện NC Hán Nôm

Luận ngữ tiết yếu sự lựa chọn của giáo dục khoa cử Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX

49.

Lê Thành Lân

Viện CN thông tin

Một vài cấu trúc toán học và luận lý về chúng trong việc an bài lá số Tử vi

50.

Mai Quốc Liên

Trung tâm NC Quốc học

Nho giáo trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam

51.

Tạ Ngọc Liễn

Viện Sử học

Diện mạo Nho giáo Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII (qua thư tịch Hán Nôm)

52.

Hoàng Phương Mai

Viện NC Hán Nôm

“Lữ trung tạp truyết” và tư tưởng Nho giáo của Bùi Huy Bích

53.

Nguyễn Khắc Mại

Hội Khuyến học Việt Nam

Nho giáo và minh triết Việt

54.

Trịnh Khắc Mạnh

Viện NC Hán Nôm

Nghiên cứu tư tưởng Nho gia Việt Nam qua các văn bản chữ Nôm

55.

Nguyễn Đức Mậu

Viện Văn học

Nho giáo với dân chủ

56.

Vũ Duy Mền

Viện Sử học

Ảnh hưởng của lý luận và đạo lý Nho gia đối với hương ước làng xã cổ truyền Việt Nam

57.

Nguyễn Hữu Mùi

Viện NC Hán Nôm

Ảnh hưởng của Nho giáo ở Việt Nam qua hệ thống Văn miếu, Văn từ, Văn chỉ

58.

Trần Nghĩa

Viện NC Hán Nôm

Thử phân loại Nho giáo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

59.

Hoàng Thị Ngọ

Viện NC Hán Nôm

Ảnh hưởng của Thanh Nho đối với Nho giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

60.

Nguyễn Tá Nhí

Viện NC Hán Nôm

Vài nét về các tiên hiền phối thờ ở Văn Miếu của Việt Nam

61.

Nguyễn Ngọc Nhuận

Viện NC Hán Nôm

Tìm hiểu giá trị tư tưởng Nho giáo qua các tác phẩm Phú thời Lê sơ

62.

Nguyễn Thị Oanh

Viện NC Hán Nôm

“Quốc sử di biên” dưới ảnh hưởng của Nho giáo

63.

Trương Đức Quả

Viện NC Hán Nôm

Về tính tích cực của đạo đức Nho giáo trong thời đại ngày nay

64.

Lê Văn Quán

ĐH KHXH & NV

Tìm hiểu tư tưởng chính trị của Khổng Tử “Làm chính trị bằng đức - vi chính dĩ đức”

65.

Nguyễn Hữu Sơn

Viện Văn học

Nhà Nho Việt Nam với Phật giáo

66.

Nguyễn Kim Sơn

ĐH KHXH & NV

Nghiên cứu định hướng các giá trị Nho học ở Việt Nam trong lịch sử từ tư liệu đế huấn các triều Lê - Nguyễn

67.

Trần Đình Sử

ĐH Sư phạm Hà Nội

Về con người cá nhân của Nho gia

68.

Trần Thị Băng Thanh

Viện Văn học

Về sự phân hóa của các nhà Nho trong Ngô gia văn phái

69.

Phạm Văn Thắm

Viện NC Hán Nôm

Nho điển Việt Nam

70.

Nguyễn Hoàng Thân

ĐH Đà Nẵng

Nghiên cứu sự tiếp biến tư tưởng của Phạm Phú Thứ trong “Giá Viên toàn tập”

71.

Ngô Đức Thọ

Viện NC Hán Nôm

Tìm hiểu tư tưởng học thuật của Nguyễn Đức Đạt qua tác phẩm Nam Sơn tùng thoại

72.

Đinh Khắc Thuân

Viện NC Hán Nôm

Truyền thống hiếu học của các làng Khoa bảng ven đô

73.

Nguyễn Tài Thư

Viện Triết học

Nhà lý học Nguyễn Bỉnh Khiểm // Bàn thêm về thời điểm thành lập Văn miếu Thăng Long

74.

Lê Khánh Trai &

Lê Thành Lân

Bệnh viện Y học
dân tộc trung ương

Sự tương đồng về nhiều mặt giữa Kinh Dịch và Mã di truyền thông qua Hệ nhị phân.

75.

Phạm Văn Tuấn

Viện NC Hán Nôm

Thiền sư Đại Việt thế kỷ XVII - XVIII và sự dung hòa tư tưởng Nho - Phật

76.

Đỗ Thị Bích Tuyển

Viện NC Hán Nôm

Nội dung Nho giáo trong sách Hán Nôm dạy cho lứa tuổi Đồng ấu

77.

Nguyễn Công Việt

Viện NC Hán Nôm

Tang chế của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ - sự vận dụng của Nho gia Việt Nam từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX.

78.

Phạm Thị Thùy Vinh

Viện NC Hán Nôm

Tư tưởng Nho giáo trong Hương ước của Việt Nam và Triều Tiên

79.

Trần Hải Yến

Viện Văn học

Thương nghiệp trong cái nhìn và ứng xử của nhà Nho Duy Tân Việt Nam đầu thế kỉ 20

 


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: