<HTML> <HEAD> <TITLE>Loi gioi thieu</TITLE> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function changeframes() { top.rowup.location="baa_pref.htm"; } //--> </SCRIPT> <LINK rel="stylesheet" href="../styles/artic_en.css"></HEAD> <BODY TEXT="#000000" ALINK="#FF6600" LINK="#000099" VLINK="#666666" bgcolor="#ECECEC" BACKGROUND="../icones/f_ivoire.gif" onload="changeframes()"> <DIV id="texte" style="position:absolute; width:500px; height:115px; z-index:1; visibility: visible; left: 10"> <A name="top"></A> <TABLE width="700" border="0"> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;text-indent:0cm'><b><span style='font-size:18.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;color:#339966'><IMG src="icones/ecart_07.gif" width="80" height="1" border="0"> GII THIU TP CH HN NM TRC TUYN<o:p></o:p></span></b></p> <b><P>Tp san Nghin cu Hn Nm v Tp ch Hn Nm ngay t nhng ngy u xut hin thu ht s quan tm v tham gia tch cc ca cc bc tc nho, cc hc gi, cc nh nghin cu trong v ngoi nc, c bit l cc hc gi Hn Quc, Nht Bn v Trung Quc. n ht nm 2005, tp san Nghin cu Hn Nm v Tp ch Hn Nm n hnh c 77 s (4 s ca Tp san Nghin cu Hn Nm v 73 s Tp ch Hn Nm) vi 1.328 bi vit v tin tc thuc l)nh vc nghin cu Hn Nm bao qut nhiu ch khc nhau.</p> <P>Gn y trong chng trnh hp tc gia Vin Nghin cu Hn Nm v Vin Harvard-Yenching (Hoa K), Vin Harvard-Yenching ti tr mt khon kinh ph xy dng Website ca Vin v Tp ch Hn Nm trc tuyn. c lnh o Vin v lnh o tp ch Hn Nm quan tm v to iu kin, Th vin Vin Nghin cu Hn Nm phi hp vi b phn tr s ca Tp ch Hn Nm xy dng Tp ch Hn Nm trc tuyn. Vi CSDL ny, ngi c c th tip xc trc tip vi Tp ch Hn Nm ton vn mi lc, mi ni, thng qua cc giao din v: Nm xut bn tp ch; S ca tp ch; Tra cu theo tc gi; Tra cu theo ch ; Tng mc lc nhan bi vit bng c ting Vit v ting Anh. (Ring phn nhan bi vit chuyn dch sang ting Anh, vi s tr gip ca NCS. Bradley Davis, chuyn ngnh Lch s Vit Nam - i hc Washington (M), chng ti dnh nhiu thi gian hiu chnh li cho chun xc hn). Ngoi ra ngi c cing c cung cp thng tin v vic hng dn s dng Tp ch Hn Nm trc tuyn, bng vic nhy chut vo dng <i><u> Vin Nghin cu Hn Nm </u></i> trn mn hnh, hay nhy chut vo dng <I><u>Tp ch Hn Nm trc tuyn</i></u> bit thm chi tit v Tp ch Hn Nm trc tuyn. </p> <P>Vic xy dng Tp ch Hn Nm trc tuyn l nhm mc ch pht huy mt cch hiu qu nht kh nng chia s ngun lc, trao i thng tin vi cc hc gi, cc nh nghin cu v yu thch vn ha Vit Nam trong nc, khu vc v trn th gii. Vi ngh)a , Th vin Vin Nghin cu Hn Nm hy vng gp phn vo vic qung b cc thnh qu nghin cu Hn Nm trn mng Internet, phc v ngy mt tt hn nhu cu nghin cu v khai thc ca gii nghin cu Hn Nm v nhng ngi c quan tm n vn ha Vit Nam khp mi ni trn th gii. </p> <P>Nhn dp Tp ch Hn Nm trc tuyn ra mt bn c, chng ti xin chn thnh cm n s gip qu bu v mt vt cht ca Vin Harvard-Yenching (Hoa K) v ThS. Kiu Vn Ht - PG Th Vin Quc gia Vit Nam nhit tnh tham gia v gip v mt tng cing nh x l k thut c c thnh cng ngy hm nay.</p> <P>Xin trn trng gii thiu cng bn c qu mn <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700"><font color="#FF0000"> </font><font size="2" color="#FF0000"><a href="http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/mucluc.htm"><u> <font color="#FF0000" size="2"> Tp ch Hn Nm Trc tuyn</font></u></a></font></span></p> <P class=MsoNormal align=right style='text-align:right'> H Ni, Ngy 22 thng 3 nm 2006<br>Th vin Vin Nghin cu Hn Nm</p> </TABLE> <P>&nbsp;</P> </DIV> </BODY></HTML>