Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 AG.a1/1 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG DƯƠNG LIỄU XÃ ĐỊA BẠ
2 AG.a1/10 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐẮC SỞ TỔNG PHƯƠNG BẢNG XÃ ĐỊA BẠ
3 AG.a1/11 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐẮC SỞ TỔNG PHƯƠNG VIÊN XÃ ĐỊA BẠ
4 AG.a1/12 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐẮC SỞ TỔNG TIỀN LỆ XÃ ĐỊA BẠ
5 AG.a1/13 ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DI ÁI XÃ GIA LONG ĐỊA BẠ
6 AG.a1/14 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN SƠN ĐỒNG TỔNG TRUNG THỤY XÃ ĐỊA BẠ
7 AG.a1/15 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN BẠCH SAM TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
8 AG.a1/16 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN ĐẠI BỐI TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
9 AG.a1/17 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN ĐẠO TÚ TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
10 AG.a1/18 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN PHÙ LƯU THƯỢNG TỔNG PHÙ LƯU XÃ ĐỊA BẠ
11 AG.a1/19 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN PHÙ LƯU THƯỢNG TỔNG CÁC XÃ ĐIỀN BẠ
12 AG.a1/2 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG QUẾ DƯƠNG XÃ ĐỊA BẠ
13 AG.a1/20 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN PHƯƠNG ĐÌNH TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
14 AG.a1/21 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN XÀ CẦU TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
15 AG.a1/22 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN THÁI BÌNH TỔNG NỘI XÁ XÃ ĐIỀN BẠ
16 AG.a1/23 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN THÁI BÌNH TỔNG CÁC XÃ ĐIỀN BẠ
17 AG.a1/24 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN THÁI BÌNH TỔNG CÁC XÃ ĐIỀN BẠ
18 AG.a1/25 HÀ ĐÔNG TỈNH ỨNG HÒA PHỦ SƠN LÃNG HUYỆN TRẦM LỘNG TỔNG CÁC XÃ THÔN ĐỊA BẠ
19 AG.a1/26 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN DỊCH VỌNG TỔNG HÒA MỤC XÃ ĐỊA BẠ
20 AG.a1/27 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN DỊCH VỌNG TỔNG NGHĨA ĐÔ XÃ ĐINH ĐIỀN BẠ PHỤ THẦN TÍCH
21 AG.a1/28 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN DỊCH VỌNG TỔNG NGHĨA ĐÔ XÃ ĐỊA BẠ
22 AG.a1/29 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN ĐẠI MỖ TỔNG ĐẠI MỖ XÃ ĐỊA BẠ
23 AG.a1/3 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG MẬU HÒA XÃ ĐỊA BẠ
24 AG.a1/30 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN ĐẠI MỖ TỔNG PHÚ ĐÔ XÃ ĐỊA BẠ
25 AG.a1/31 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN ĐẠI MỖ TỔNG PHÙNG KHOANG XÃ ĐỊA BẠ
26 AG.a1/32 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN ĐẠI MỖ TỔNG VẠN PHÚC XÃ ĐỊA BẠ
27 AG.a1/33 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN HẠ TRÌ TỔNG HẠ TRÌ XÃ ĐỊA BẠ
28 AG.a1/34 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN HẠ TRÌ TỔNG HOÀNG XÁ XÃ ĐỊA BẠ
29 AG.a1/35 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN HẠ TRÌ TỔNG MẠC XÁ XÃ ĐỊA BẠ
30 AG.a1/36 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN HẠ TRÌ TỔNG MẠC XÁ XÃ ĐỊA BẠ
31 AG.a1/37 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN HẠ TRÌ TỔNG CÁC XÃ THƯỢNG CÁT ĐẠI CÁT ĐỊA BẠ
32 AG.a1/38 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN LA NỘI TỔNG LA KHÊ XÃ ĐỊA BẠ
33 AG.a1/39 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN LA NỘI TỔNG LA TINH XÃ ĐỊA BẠ
34 AG.a1/4 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG YÊN SỞ XÃ ĐỊA BẠ TỊNH NHÂN SỐ
35 AG.a1/40 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN LA NỘI TỔNG Ỷ LA XÃ ĐỊA BẠ
36 AG.a1/41 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN LA NỘI YÊN LỘ XÃ ĐỊA BẠ
37 AG.a1/42 SƠN TÂY TỈNH THỌ XƯƠNG HUYỆN TAM BẢO CHÂU NỘI THÔN ĐỊA BẠ
38 AG.a1/43 SƠN TÂY TỈNH TAM BẢO CHÂU NGOẠI THÔN ĐỊA BẠ PHỤ PHỤNG THIÊN CÁC PHƯỜNG ĐỊA BẠ
39 AG.a1/44 HẢI PHÒNG TỈNH HẢI AN HUYỆN HOA NGẠC XÃ KHAO VỌNG LỆ TINH CHÂU THỔ BẠ
40 AG.a1/45 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN PHÚ GIA TỔNG PHÚ GIA XÃ ĐỊA BẠ
41 AG.a1/46 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN PHÚ GIA TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
42 AG.a1/47 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN PHƯƠNG CANH TỔNG MIÊU NHA XÃ ĐỊA BẠ
43 AG.a1/48 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN PHƯƠNG CANH TỔNG PHÚ MỸ XÃ ĐỊA BẠ
44 AG.a1/49 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN TÂY TỰU TỔNG ĐAN HỘI XÃ ĐỊA BẠ
45 AG.a1/5 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG YÊN SỞ XÃ ĐỊA BẠ
46 AG.a1/50 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN TÂY TỰU TỔNG HẠ HỘI XÃ ĐỊA BẠ
47 AG.a1/51 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN TÂY TỰU TỔNG HẠNH ĐÀN XÃ ĐỊA BẠ
48 AG.a1/52 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN TÂY TỰU TỔNG NGỌC KIỆU XÃ ĐỊA BẠ
49 AG.a1/53 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN TÂY TỰU TỔNG PHÚC LÝ XÃ ĐỊA BẠ
50 AG.a1/54 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG HỘI TỔNG CÁC XÃ VĨNH KỲ HẠ MỘ ĐỊA BẠ
51 AG.a1/55 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG HỘI TỔNG THƯỢNG HỘI XÃ ĐỊA BẠ
52 AG.a1/56 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG ỐC TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
53 AG.a1/57 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG ỐC TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
54 AG.a1/58 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG TRÌ TỔNG BÁ DƯƠNG XÃ ĐỊA BẠ
55 AG.a1/59 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG TRÌ TỔNG BỒNG LAI XÃ ĐỊA BẠ
56 AG.a1/6 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TỔNG ĐẠI PHÙNG XÃ ĐỊA BẠ
57 AG.a1/60 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG TRÌ TỔNG ĐÔNG LAI XÃ ĐỊA BẠ
58 AG.a1/61 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG TRÌ TỔNG HỮU CƯỚC XÃ ĐỊA BẠ
59 AG.a1/62 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG TRÌ TỔNG THƯỢNG TRI XÃ ĐỊA BẠ
60 AG.a1/63 ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐÔNG NGẠC XÃ CÁC GIÁP LỆ
61 AG.a1/64 NAM ĐỊNH TỈNH VỤ BẢN HUYỆN NGẠC NHẤT GIÁP BẠ
62 AG.a1/65 NAM ĐỊNH TỈNH VỤ BẢN HUYỆN NGẠC NHẤT GIÁP ĐIỀN BẠ
63 AG.a1/66 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN XUÂN TẢO TỔNG ĐÔNG NGẠC XÃ ĐỊA BẠ
64 AG.a1/67 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN XUÂN TẢO TỔNG XUÂN TẢO XÃ BÁI ÂN XÃ ĐỊA BẠ
65 AG.a1/68 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN YÊN LŨNG TỔNG LA PHÙ XÃ ĐỊA BẠ
66 AG.a1/69 ĐỊNH CÔNG XÃ ĐỊA BẠ
67 AG.a1/7 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TỔNG ĐAN PHƯỢNG XÃ ĐỊA BẠ
68 AG.a1/70 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THANH TRÌ HUYỆN KHƯƠNG ĐÌNH TỔNG ĐỊNH CÔNG XÃ THƯỢNG THÔN ĐỊA BẠ
69 AG.a1/71 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỢNG PHÚC HUYỆN BÌNH LĂNG TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
70 AG.a1/72 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỢNGPHÚC HUYỆN BÌNH LĂNG TỔNG TỪ VÂN XÃ ĐỊA BẠ
71 AG.a1/73 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN CỔ HIỀN TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
72 AG.a1/74 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN CỔ HIỀN TỔNG HƯNG HIỀN XÃ ĐỊA BẠ
73 AG.a1/75 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỢNGPHÚC HUYỆN CHƯƠNG DƯƠNG TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
74 AG.a1/76 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN HÀ HỒI TỔNG BÌNH VỌNG THÔN ĐỊA BẠ
75 AG.a1/77 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN HÀ HỒI TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
76 AG.a1/78 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN LA PHÙ TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
77 AG.a1/79 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN LA PHÙ TỔNG PHÁC ĐỘNG XÃ ĐỊA BẠ
78 AG.a1/8 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐẮC SỞ TỔNG ĐẮC SỞ XÃ ĐỊA BẠ
79 AG.a1/80 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN LA PHÙ TỔNG THƯỢNG PHÚC XÃ ĐỊA BẠ
80 AG.a1/81 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN TÍN YÊN TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
81 AG.a1/82 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN THỤY PHÚ TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
82 AG.a1/83 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN THƯỢNG CUNG TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
83 AG.a1/84 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN THƯỢNG CUNG TỔNG VĂN GIÁP XÃ ĐỊA BẠ
84 AG.a1/85 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN TRIỀU ĐÔNG TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
85 AG.a1/86 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN VẠN ĐIỂM TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
86 AG.a1/87 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNGPHÚC HUYỆN VẠN ĐIỂM TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
87 AG.a1/9 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐẮC SỞ TỔNG LẠI YÊN XÃ ĐỊA BẠ
88 AG.a10/1 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ BẢO LỘC HUYỆN MỸ THÁI TỔNG DƯƠNG QUAN XÃ ĐỊA BẠ
89 AG.a10/10 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN NGỌC THÀNH TỔNG NGỌC THÀNH XÃ ĐỊA BẠ
90 AG.a10/11 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN QUẾ TRẠO TỔNG
91 AG.a10/12 BẮC GIANG TỈNH PHẤT LỘC HUYỆN ĐÀO QUAN TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
92 AG.a10/13 BẮC GIANG TỈNH PHẤT LỘC HUYỆN MỸ CẦU TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
93 AG.a10/14 BẮC GIANG TỈNH PHẤT LỘC HUYỆN DĨNH KẾ TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
94 AG.a10/15 BẮC GIANG TỈNH PHẤT LỘC HUYỆN THỌ XƯƠNG TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
95 AG.a10/16 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN LẠN MẪU TỔNG PHƯƠNG LAN XÃ ĐỊA BẠ
96 AG.a10/17 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN THÁI ĐÀO TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
97 AG.a10/17 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN TRÍ YÊN TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ
98 AG.a10/17 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN HOÀNG MAI TỔNG VÂN CỐC ĐIÊU LIỄN NHỊ XÃ ĐỊA BẠ
99 AG.a10/19 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN XUÂN ĐÁM TỔNG NGỌC SƠN XÃ ĐỊA BẠ
100 AG.a10/2 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN CẨM BÀO TỔNG MAI PHONG XÃ ĐỊA BẠ
Tổng: 526
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: