Thứ năm, 20/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Ký hiệu
Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 AF.a13/3 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN CẨM BÀO TỔNG
2 AF.a13/2 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN CẨM BÀO TỔNG CẨM HOÀNG XÃ TỤC LỆ
3 AF.a13/4 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN ĐÔNG LỖ TỔNG LỖ HẠNH ĐÔNG LỖ NHỊ XÃ TỤC LỆ
4 AF.a13/5 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN ĐỨC THẮNG TỔNG DANH THẮNG XÃ KHOÁN LỆ
5 AF.a13/6 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN HOÀNG VÂN TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
6 AF.a13/7 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HÒA HUYỆN NGỌC THÀNH TỔNG XÃ TỤC LỆ
7 AF.a13/8 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ BẢO LỘC HUYỆN ĐA MAI TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
8 AF.a13/9 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ BẢO LỘC HUYỆN ĐÀO QUÁN TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
9 AF.a13/12 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ BẢO LỘC HUYỆN DĨNH KẾ TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
10 AF.a13/1 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ BẢO LỘC HUYỆN MỸ THÁI TỔNG DƯƠNG QUAN XÃ TỤC LỆ
11 AF.a13/11 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ BẢO LỘC HUYỆN THỌ XƯƠNG TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
12 AF.a13/10 BẮC GIANG TỈNH PHẤT LỘC HUYỆN THỊNH LIỆT TỔNG MỸ HÒA XÃ TỤC LỆ
13 AF.a13/13 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN SƠN ĐÌNH TỔNG THƯỢNG LÂM XÃ TỤC LỆ
14 AF.a13/14 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN THÁI ĐÀO TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
15 AF.a13/15 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN XUÂN ĐÁM TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
16 AF.a8/1 BẮC GIANG TỈNH TIÊN DU HUYỆN CHI NÊ TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
17 AF.a2/7 BẮC GIANG TỈNH TIÊN DU HUYỆN ĐẠO NGẠN XÃ ƯỚC KHOÁN
18 AF.a8/5 BẮC GIANG TỈNH TIÊN DU HUYỆN ĐỀ KIỀU DÂN TỤC CẢI LƯƠNG QUỐC ÂM TỰ
19 AF.a2/ BẮC GIANG TỈNH TIÊN DU HUYỆN ĐÔNG NGẠC XÃ HƯƠNG LÃO GIÁP LỆ BẠ
20 AF.a2/76 BẮC GIANG TỈNH TIÊN DU HUYỆN ĐÔNG NGẠC XÃ TRUNG HẬU XÓM LỆ
21 AF.a8/2 BẮC GIANG TỈNH TIÊN DU HUYỆN ĐÔNG SƠN TỔNG ĐẠI TẢO XÃ KHOÁN LỆ
22 AF.a8/3 BẮC GIANG TỈNH TIÊN DU HUYỆN NỘI DUỆ TỔNG CÁC XÃ KHOÁN LỆ
23 AF.a8/4 BẮC GIANG TỈNH TIÊN DU HUYỆN NỘI VIÊN TỔNG CÁC XÃ THÔN TỤC LỆ
24 AF.a13/20 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN DĨNH SƠN TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
25 AF.a13/16 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN HOÀNG MAI TỔNG MI ĐIỀN ĐIỀU LIỄN NHỊ XÃ TỤC LỆ
26 AF.a13/17 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN MẬT NINH TỔNG MẬT NINH XÃ TỤC LỆ
27 AF.a13/18 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN QUANG BIỂU TỔNG ĐẠO NGẠN XÃ TỤC LỆ
28 AF.a13/19 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN TỰ LẠN TỔNG LẠN TRẠCH XÃ TỤC LỆ
29 AF.a13/21 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN CỔ DŨNG TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
30 AF.a13/22 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN HƯƠNG TẢO TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
31 AF.a13/23 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN PHẤN SƠN TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
32 AF.a13/24 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN TƯ MẠI TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
33 AF.a2/9 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ PHONG TỤC
34 AF.a2/8 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ PHONG TỤC KHOÁN LỆ
35 AF.a2/4 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ
36 AF.a2/2 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ
37 AF.a2/5 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ PHONG TỤC
38 AF.a2/1 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CHÚC SƠN TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
39 AF.a2/3 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN HOÀNG LƯU TỔNG THƯỢNG LAO XÃ KHOÁN LỆ
40 AF.a2/6 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN MỸ LƯƠNG TỔNG YÊN DUYỆT XÃ KHOÁN ƯỚC
41 AF.a2/20 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ
42 AF.a2/17 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐẮC SỞ TỔNG PHƯƠNG BẢNG XÃ PHONG TỤC
43 AF.a2/18 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐẮC SỞ TỔNG PHƯƠNG VIÊN XÃ PHONG TỤC
44 AF.a2/19 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐẮC SỞ TỔNG TIỀN LỆ XÃ PHONG TỤC
45 AF.a2/16 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TỔNG ĐẠI PHÙNG XÃ TỤC LỆ
46 AF.a2/10 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG CÁC XÃ THÔN GIÁP PHONG TỤC
47 AF.a2/11 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG DƯƠNG LIỄU XÃ PHONG TỤC
48 AF.a2/12 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG DƯƠNG LIỄU XÃ TỤC LỆ
49 AF.a2/13 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG MẬU HÒA XÃ TỤC LỆ
50 AF.a2/14 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG QUẾ DƯƠNG XÃ PHONG TỤC
51 AF.a2/15 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU YÊN SỞ XÃ PHONG TỤC
52 AF.a2/21 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN LA THẠCH TỔNG LA THẠCH XÃ TỤC LỆ
53 AF.a2/23 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN THANH ĐIỀM XÃ CHÍNH TRỊ PHONG TỤC
54 AF.a2/57 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN DỊCH VỌNG TỔNG CÁC XÃ THÔN KHOÁN LỆ
55 AF.a2/59 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN HẠ TRÌ TỔNG TỔNG CÁC XÃ PHONG TỤC
56 AF.a2/63 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN PHÚ GIA TỔNG CÁC XÃ PHONG TỤC
57 AF.a2/64 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN TÂY TỰU TỔNG CÁC XÃ KHOÁN LỆ
58 AF.a2/36 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ
59 AF.a2/41 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ
60 AF.a2/47 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ
61 AF.a2/40 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ BÁT BẢN
62 AF.a2/39 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ CỬU BẢN
63 AF.a2/48 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ LỤC BẢN
64 AF.a2/37 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ NGŨ BẢN
65 AF.a2/45 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ NHẤT BẢN
66 AF.a2/43 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ NHẤT BẢN
67 AF.a2/46 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ NHỊ BẢN
68 AF.a2/44 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ TAM BẢN
69 AF.a2/38 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ THẬP NHẤT BẢN
70 AF.a2/42 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ TỨ BẢN
71 AF.a2/50 HÀ ĐÔNG TỈNH SƠN LÃNG HUYỆN PHÙ LƯU THƯỢNG TỔNG PHÙ LƯU XÃ THƯỢNG THÔN TỤC LỆ
72 AF.a2/53 HÀ ĐÔNG TỈNH SƠN LÃNG HUYỆN THÁI BÌNH TỔNG ĐẶNG GIANG XÃ CỔ KHOÁN ƯỚC
73 AF.a2/54 HÀ ĐÔNG TỈNH SƠN LÃNG HUYỆN TRẦM LỘNG TỔNG HÒA TRANH XÃ TỤC LỆ
74 AF.a2/79 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH OAI HUYỆN TRUNG THANH OAI TỔNG ĐA SĨ XÃ GIÁP LỆ
75 AF.a2/80 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN CỔ ĐIỂN TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ NHỊ SÁCH
76 AF.a2/81 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN HÀ LIỄU TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ LỤC SÁCH
77 AF.a2/84 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN NAM PHÙ LIỆT TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ NHẤT SÁCH
78 AF.a2/83 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN NINH XÁ TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ THẬP NHẤT SÁCH
79 AF.a2/82 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN NINH XÁ XÃ TỤC LỆ ĐỆ THẬP NHỊ SÁCH
80 AF.a2/88 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN THÂM THỊ TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ CỬU SÁCH
81 AF.a2/86 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN THANH LIỆT TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ TỨ SÁCH
82 AF.a2/85 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN THANH LIỆT TỔNG THANH LIỆT XÃ TỤC LỆ
83 AF.a2/87 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN THANH TRÌ TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ NHẤT SÁCH
84 AF.a2/89 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN THỊNH LIỆT TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ NGŨ SÁCH
85 AF.a2/91 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN VÂN LA TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ BÁT SÁCH
86 AF.a2/90 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN VẠN PHÚC TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ TAM SÁCH
87 AF.a2/92 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN VĨNH NINH TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ ĐỆ THẬP SÁCH
88 AF.a2/94 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN BÌNH LĂNG TỔNG CÁC XÃ KHOÁN LỆ
89 AF.a2/93 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN BÌNH LĂNG TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
90 AF.a2/95 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN CHƯƠNG DƯƠNG TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
91 AF.a2/96 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN ĐÔNG CỨU TỔNG CÁC XÃ KHOÁN LỆ
92 AF.a2/97 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN HÀ HỒI TỔNG HÀ HỒI XÃ KHOÁN LỆ
93 AF.a2/98 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN PHƯỢNG VŨ TỔNG CÁC XÃ KHOÁN LỆ
94 AF.a2/101 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN THỤY PHÚ TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
95 AF.a2/100 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN TÍN YÊN TỔNG CÁC XÃ THÔN KHOÁN LỆ
96 AF.a2/99* HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN TÍN YÊN TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ
97 AF.a2/102 HÀ ĐÔNG TỈNH THƯỜNG TÍN PHỦ THƯỢNG PHÚC HUYỆN VẠN ĐIỂM TỔNG CÁC XÃ THÔN TỤC LỆ
98 AF.a2/55 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN CỔ NHUẾ TỔNG CÁC XÃ THÔN KHOÁN LỆ
99 AF.a2/58 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN HẠ TRÌ TỔNG CÁC XÃ THÔN PHƯỜNG VẠN PHONG TỤC
100 AF.a2/65 HÀ ĐÔNG TỈNH TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG HỘ TỔNG I PHÙ TRUNG XÃ PHONG TỤC
Tổng: 647
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: