Thứ năm, 20/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Ký hiệu
Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 AD.a14/1 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN CẨM BÀO TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
2 AD.a14/2 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN ĐÔNG LỖ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
3 AD.a14/3 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN ĐỨC THẮNG TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
4 AD.a14/4 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN MAI ĐÌNH TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
5 AD.a14/5 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN NGỌ XÁ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
6 AD.a14/6 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN QUẾ TRẠO TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
7 AD.a14/8 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN ĐÀO QUAN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
8 AD.a14/7 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN DĨNH KẾ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
9 AD.a14/9 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN MỸ CẦU TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
10 AD.a14/10 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN MỸ THÁI ĐA NHAI CÁC XÃ THẦN SẮC
11 AD.a14/11 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN PHI MÔ CÁC XÃ THẦN SẮC
12 AD.a14/12 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN THỊNH LIỆT CÁC XÃ THẦN SẮC
13 AD.a14/13 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN THỌ XƯƠNG CÁC XÃ THẦN SẮC
14 AD.a14/14 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN SƠN ĐÌNH CÁC XÃ THẦN SẮC
15 AD.a14/15 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN THÁI ĐÀO CÁC XÃ THẦN SẮC
16 AD.a14/16 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN TRÍ YÊN CÁC XÃ THẦN SẮC
17 AD.a14/19 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN DĨNH SƠN CÁC XÃ THẦN SẮC
18 AD.a14/17 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN HOÀNG MAI CÁC XÃ THẦN SẮC
19 AD.a14/18 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN QUANG BIỂU CÁC XÃ THẦN SẮC
20 AD.a14/20 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN TIÊN LÁT CÁC XÃ THẦN SẮC
21 AD.a14/21 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN CỔ DŨNG CÁC XÃ THẦN SẮC
22 AD.a14/22 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN HƯƠNG TẢO CÁC XÃ THẦN SẮC
23 AD.a14/23 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN PHẤN SƠN CÁC XÃ THẦN SẮC
24 AD.a7/1 BẮC NINH TỈNH ĐÔNG NGÀN HUYỆN DỤC TÚ TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
25 AD.a7/3 BẮC NINH TỈNH ĐÔNG NGÀN HUYỆN HẠ DƯƠNG CÁC XÃ THẦN SẮC
26 AD.a7/2 BẮC NINH TỈNH ĐÔNG NGÀN HUYỆN HÀ LỖ TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
27 AD.a7/4 BẮC NINH TỈNH ĐÔNG NGÀN HUYỆN HỘI PHỤ TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
28 AD.a7/5 BẮC NINH TỈNH ĐÔNG NGÀN HUYỆN MẪN XÁ TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
29 AD.a7/7 BẮC NINH TỈNH ĐÔNG NGÀN HUYỆN PHÙ CHẨN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
30 AD.a7/8 BẮC NINH TỈNH ĐÔNG NGÀN HUYỆN PHÙ LƯU TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
31 AD.a7/10 BẮC NINH TỈNH ĐÔNG NGÀN HUYỆN YÊN THƯỜNG TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
32 AD.a7/11 BẮC NINH TỈNH GIA BÌNH HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
33 AD.a7/12 BẮC NINH TỈNH GIA BÌNH HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC ĐỆ NHẤT SÁCH
34 AD.a7/13 BẮC NINH TỈNH GIA LÂM HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
35 AD.a7/23 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN BÀ KHÊ XÃ THẦN SẮC
36 AD.a7/18 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN DỊ SỬ ĐẠO SỬ NHỊ XÃ THẦN SẮC
37 AD.a7/15 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN HOÀNG KINH TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
38 AD.a7/16 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN LÂM THAO TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
39 AD.a7/17 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN NGỌC TRÌ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
40 AD.a7/19 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN NHUẾ ĐÔNG XÃ THẦN SẮC
41 AD.a7/22 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN QUẢNG BỐ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
42 AD.a7/20 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN TRÌNH KHÊ XÃ THẦN SẮC
43 AD.a7/21 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN TRUNG TRINH XÃ THẦN SẮC
44 AD.a7/14 BẮC NINH TỈNH LANG TÀI HUYỆN YÊN TRỤ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
45 AD.a7/25 BẮC NINH TỈNH QUẾ DƯƠNG HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
46 AD.a7/24 BẮC NINH TỈNH QUẾ DƯƠNG HUYỆN CỰU TỰ XÃ THẦN SẮC
47 AD.a7/26 BẮC NINH TỈNH TIÊN DU HUYỆN CHI NÊ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
48 AD.a7/28 BẮC NINH TỈNH TIÊN DU HUYỆN ĐẠI VI TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
49 AD.a7/27 BẮC NINH TỈNH TIÊN DU HUYỆN DŨNG VI TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
50 AD.a7/29 BẮC NINH TỈNH TIÊN DU HUYỆN NỘI DUỆ TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
51 AD.a7/30 BẮC NINH TỈNH TIÊN DU HUYỆN NỘI VIÊN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
52 AD.a7/31 BẮC NINH TỈNH TIÊN DU HUYỆN THỤ PHÚC TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
53 AD.a7/6 BẮC NINH TỈNH TỪ SƠN PHỦ ĐÔNG NGÀN HUYỆN NGHĨA LẬP TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
54 AD.a7/9 BẮC NINH TỈNH TỪ SƠN PHỦ ĐÔNG NGÀN HUYỆN TAM SƠN TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
55 AD.a7/32 BẮC NINH TỈNH TỪ SƠN PHỦ VĂN GIANG HUYỆN XUÂN CẦU TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
56 AD.a7/33 BẮC NINH TỈNH TỪ SƠN PHỦ VÕ GIÀNG HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
57 AD.a2/6 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
58 AD.a2/4 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
59 AD.a2/3 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
60 AD.a2/2 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
61 AD.a2/1 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
62 AD.a2/5 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
63 AD.a2/14 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
64 AD.a2/8 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
65 AD.a2/10 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
66 AD.a2/11 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
67 AD.a2/12 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
68 AD.a2/13 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
69 AD.a2/7 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
70 AD.a2/9 HÀ ĐÔNG TỈNH CHƯƠNG MỸ HUYỆN MỸ LƯƠNG TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
71 AD.a2/20 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
72 AD.a2/18 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
73 AD.a2/19 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN CÁC XÃ THÔN PHƯỜNG THẦN SẮC
74 AD.a2/21 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN CÁC XÃ THÔN PHƯỜNG VẠN THẦN SẮC
75 AD.a2/17 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN ĐẮC SỞ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
76 AD.a2/16 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN DƯƠNG LIỄU TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
77 AD.a2/15 HÀ ĐÔNG TỈNH ĐAN PHƯỢNG HUYỆN YÊN SỞ XÃ THẦN SẮC
78 AD.a2/40 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
79 AD.a2/41 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN ĐẠI MỖ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
80 AD.a2/39 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN DỊCH VỌNG TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
81 AD.a2/43 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN LA NỘI TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
82 AD.a2/44 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN PHÚ GIA TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
83 AD.a2/46 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN TÂY TỰU TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
84 AD.a2/50 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN THƯỢNG ỐC TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
85 AD.a2/37 HÀ ĐÔNG TỈNH HOÀI ĐỨC PHỦ TỪ LIÊM HUYỆN YÊN LŨNG TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
86 AD.a2/25 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
87 AD.a2/24 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
88 AD.a2/22 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN GIÀ CẦU TỔNG GIÀ CẦU XÃ CỬA ẢI THÔN THẦN SẮC
89 AD.a2/23 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN KHAI THÁI TỔNG LẬT PHƯƠNG XÃ THẦN SẮC
90 AD.a2/26 HÀ ĐÔNG TỈNH PHÚ XUYÊN HUYỆN THƯỜNG XUYÊN TỔNG ĐA CHẤT XÃ THẦN SẮC
91 AD.a2/28 HÀ ĐÔNG TỈNH SƠN LÃNG HUYỆN ĐẠI BỐI TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
92 AD.a2/34 HÀ ĐÔNG TỈNH SƠN LÃNG HUYỆN THÁI BÌNH TỔNG ĐẶNG GIANG XÃ THẦN SẮC
93 AD.a2/32 HÀ ĐÔNG TỈNH SƠN LÃNG HUYỆN THÁI BÌNH XÃ THẦN SẮC
94 AD.a2/35 HÀ ĐÔNG TỈNH SƠN LÃNG HUYỆN TRẦM LỘNG TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
95 AD.a2/36 HÀ ĐÔNG TỈNH SƠN LÃNG HUYỆN XÀ CẦU TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
96 AD.a2/53 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN CỔ ĐIỂN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
97 AD.a2/54 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN HÀ LIỄU TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
98 AD.a2/55 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN NAM PHÙ TỔNG ĐÔNG PHÙ LIỆT XÃ THẦN SẮC
99 AD.a2/58 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN THÂM THỊ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
100 AD.a2/56 HÀ ĐÔNG TỈNH THANH TRÌ HUYỆN THANH LIỆT TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
Tổng: 412
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: