Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 U sơn 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)
2. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)
2 Uất uất hiển quận đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Đàm Khánh tổng Quang Hiển xã thần tích (AE.a4/35)
3 Ứng công (đương cảnh thành hoàng ứng diên... đại v 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)
2. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)
4 Ứng công (linh ứng cư sĩ... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)
5 Ứng quận công đặng đình tướng 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/11)
6 Ứng thiên hóa dục.. nguyên quân 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần tích (AE.a2/98)
7 Ứng thiên quảng tế... quý đông đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
8 Út công thủy quan đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)
9 Út ngọ lôi mao đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng Hạ Mạo xã thần sắc (AD.a9/24)
10 Út sơn 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)
11 Út tý 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)
12 Uy công 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)
2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)
3. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)
4. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)
5. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
6. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Du La tổng các xã thần tích (AE.a6/18)
13 Uy công (bản cảnh thành hoàng uy linh đại vương) 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/8)
2. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)
14 Uy công (danh tổng đại vương) 1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng Cấn Xá xã Việt Yên thôn thần tích (AE.a10/25)
15 Uy công (đô hộ uy hùng đại vương) 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)
16 Uy công (đô thiên khuông quốc đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)
17 Uy công (đông chinh đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)
18 Uy công (đương cảnh thành hoàng già lam thượng đẳn 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)
19 Uy công (gia hiến dực tán thượng đỉnh uy minh đại 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)
20 Uy công (thiên tích diệu hoằng cơ cán hộ quốc đại 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)
21 Uy công (uy công đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)
22 Uy công (uy linh hiển ứng đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Vĩnh Lại huyện các xã thần tích (AE.a6/27)
23 Uy công (uy mãnh anh đoán hùng liệt đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)
24 Uy công hiển ứng đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)
25 Uy cường đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)
26 Uy đô (dâm trạch đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)
27 Uy đức (uy đức linh thánh đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
28 Uy đức anh linh quý minh... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)
29 Uy đức hiển linh đại vương 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
30 Uy đức linh thông đại vương 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
31 Uy đức... đại vương 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần sắc (AD.a12/15)
32 Uy dũng 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)
33 Uy dũng đại tướng quân... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a13/10)
34 Uy dũng hộ quốc thượng đẳng phúc thần đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)
35 Uy dũng thổ địa đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)
36 Uy dũng... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)
2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/20)
3. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)
4. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)
5. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)
6. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)
37 Uy lễ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)
38 Uy liệt hiển trung... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
39 Uy liệt... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/41)
2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)
40 Uy linh (uy linh hiển ứng... đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng Nghĩa Chỉ xã thần tích (AE.a7/23)
41 Uy linh chính trực đạo lộ đại tướng quân 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)
42 Uy linh đại tướng... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)
43 Uy linh đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)
2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)
3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Mỹ Lương tổng các xã thần sắc (AD.a2/9)
4. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/16)
5. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)
6. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)
7. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
8. Hoàn Long Kim Mã thôn thần tích (AE.a2/22)
44 Uy linh giang đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Lận (Lạn) Khê tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/30)
45 Uy linh hiển tướng... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)
46 Uy linh lang 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)
47 Uy linh lang đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/43)
2. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thần tích (AE.a3/42)
3. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)
4. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)
48 Uy linh phúc khổng... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Đồng Vi Phương Quan nhị tổng các xã thần tích (AE.a5/39)
49 Uy linh sơn thần (uy linh thông cảm đại vương) 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)
50 Uy linh tây vực đô thống... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/88)
51 Uy linh uyên mục... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng các xã thần sắc (AD.a10/1)
52 Uy linh... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)
2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)
3. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)
4. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thịnh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/59)
5. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/32)
6. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)
7. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần sắc (AD.a4/17)
8. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)
9. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)
10. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/31)
11. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)
53 Uy long đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
54 Uy mãnh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)
2. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/20)
3. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/19)
4. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/21)
5. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thôn khoán lệ (AF.a6/17)
6. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Đại Đồng tổng các xã thần sắc (AD.a10/18)
7. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)
55 Uy mãnh tướng quân giác hải đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)
56 Uy minh 1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)
57 Uy minh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)
2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/54)
3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)
4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)
5. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)
6. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)
7. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)
8. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)
9. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần tích (AE.a4/14)
10. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần sắc (AD.a5/26)
58 Uy minh dụê long... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần sắc (AD.a5/28)
59 Uy minh thần lực đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)
60 Uy minh vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)
61 Uy nghĩa đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)
62 Uy quang đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)
63 Uy sơn đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)
2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)
3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a2/6)
64 Uy trấn... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Lận (Lạn) Khê tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/30)
65 Uy trí đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)
2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/1)
66 Uy trung minh quốc 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)
67 Uy trung... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)
68 Uy vũ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)
2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)
3. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)
69 Uy vũ thiện tế... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)
70 Uy vũ trợ đức hồi thiên... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a10/6)
71 Uyên công (bạch hạc tam giang thượng đẳng thần) 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng các xã thần tích (AE.a5/62)
72 Uyên công (tam ty nguyên soái đại vương) 1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo tổng các xã thần tích (AE.a14/23)
73 Uyên công (tam ty quá giang biến hóa đại vương) 1. Thái Nguyên Phú Bình phủ Tư Nông huyện Nhã Lộng tổng các xã thần tích (AE.a18/4)
74 Uyên khang hiển ứng... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)
75 Uyên mục xung tĩnh hùng liệt đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)
Tổng: 75
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: