Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Quả đoán đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)
2 Quách gia thôi linh thánh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)
3 Quách lãng 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/63)
4 Quách tam lang... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)
5 Quách thái phi công chúa 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Như Thức tổng các xã thần sắc (AD.a16/18)
6 Quách tướng quân đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/42)
7 Quán 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)
8 Quần 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)
9 Quận chúa phu nhân... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)
2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)
10 Quan công (thiên quan... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)
2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)
11 Quán công (viên quán trấn bắc đại vương) 1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/51)
12 Quan đô lỗ chàng bảo... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Trường Kỹ tổng thần sắc (AD.a6/6)
13 Quản giám trung đình... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)
14 Quản giáp quí công... đại vương 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)
15 Quản giới đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng Ngọc Kiệu xã thần tích (AE.a2/70)
16 Quản giới linh thông thượng sĩ 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)
2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng Ngọc Kiệu xã thần sắc (AD.a2/45)
17 Quận hoa công chúa 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)
2. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)
18 Quản hựu thông linh mãnh lang quan tướng... đại vư 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)
19 Quản không huệ lực tế thế đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
20 Quán mỗ linh ứng... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)
21 Quản nội điện đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)
22 Quận phu nhân (phật mục công chúa) 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần tích (AE.a9/14)
23 Quận phu nhân... phi nương 1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)
24 Quan phục... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)
25 Quan sát 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)
26 Quan sát quý minh... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)
2. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thịnh Liệt các xã thần sắc (AD.a14/12)
3. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)
27 Quan sát... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần sắc (AD.a14/17)
28 Quân tấu... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)
29 Quan thuộc đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)
30 Quản vũ 1. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)
31 Quảng bác đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/25)
32 Quảng bác uyên dung đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)
33 Quang bảo hộ quốc đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/7)
34 Quảng bộ hiển ứng hộ quốc thượng đẳng thần 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Thanh Nga xã Đặng Xá Châu Xá nhị thôn thần tích (AE.a3/29)
35 Quang cảo trung dũng đại tướng quân 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)
36 Quang công 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)
2. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)
3. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
37 Quảng công 1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)
38 Quang công (bản cảnh thành hoàng linh ứng đại vươn 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)
39 Quảng công (cương nghị... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
40 Quang công (đương cảnh thành hoàng linh quang chiê 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)
41 Quang công (đương cảnh thành hoàng ty mã linh quan 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện Đặng Xá tổng các xã thần tích (AE.a5/23)
42 Quang công (hỗ tòng thần phổ tế cư sĩ... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)
43 Quang công (hoàng thái tử... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
44 Quang công (linh quang đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)
45 Quang công (linh quang hiển ứng đại vương) 1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)
46 Quang công (lương thành hộ quốc phúc thần) 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
47 Quảng công (pháp hựu quảng cư... phúc thần) 1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Đại Điền tổng các xã thần tích (AE.a6/20)
48 Quang công (phổ tế cư sĩ) 1. Hải Dương tỉnh Thann Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần tích (AE.a6/16)
49 Quảng công (quảng hóa cư sĩ đại vương) 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)
50 Quang công (quảng ngự minh linh đại vương) 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)
51 Quang công (tây phương trần quang cư sĩ đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)
52 Quảng công (thân hưu tích khánh... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
53 Quảng đại công (thủy tộc... quảng đại tối linh đại 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)
54 Quảng đại... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)
55 Quảng đạo 1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Xích Bích tổng các xã thần tích (AE.a5/56)
56 Quảng đạo thái tử... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)
57 Quang diệu thiền sư... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)
58 Quảng đức... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)
2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)
59 Quang hiển đại vương 1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)
60 Quang hiển quốc vương vạn đại đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)
61 Quảng hóa cư sĩ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)
2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)
3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)
62 Quảng hóa thượng sĩ... hoàng hậu 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)
63 Quảng hóa... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)
64 Quảng huệ sùng hy... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Hoàng Kinh tổng các xã thần sắc (AD.a7/15)
65 Quảng huệ... công chúa 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)
2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)
66 Quảng khánh công minh... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)
67 Quảng khánh đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)
68 Quang lạc... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/23)
69 Quang linh quảng lại... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện các xã thần sắc (AD.a6/8)
70 Quảng lợi bạch mã thượng đẳng thần 1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/41)
71 Quảng lợi tán hóa đại vương 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)
72 Quang minh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/6)
73 Quang nhạc đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)
74 Quảng pháp... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)
75 Quảng phục quốc thánh linh ứng đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)
76 Quảng sung đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)
77 Quảng tế linh ứng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)
78 Quảng tế thiền sư phu chính... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Tường Phiêu tổng Tuy Lộc xã thần sắc (AD.a10/15)
79 Quảng tế... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi (Đội) Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/6)
80 Quảng thọ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)
81 Quảng trí đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)
82 Quang tư... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)
83 Quảng uy vĩ liệt... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)
84 Quảng xung hoàng đế 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phù Lưu Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a2/30)
85 Quảng xung linh tế đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)
2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)
86 Quảng xuyên linh quang đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)
87 Quảng xuyên... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/29)
88 Quế anh phu nhân 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Như Thức tổng các xã thần sắc (AD.a16/18)
2. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)
3. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Đồng Bàn xã thần tích (AE.a13/28)
89 Quế công (phổ lại cư sĩ) 1. Hải Dương tỉnh Thann Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần tích (AE.a6/16)
90 Quế hoa công chúa 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Đinh Xuyên xã thần tích (AE.a2/55)
2. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)
3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)
4. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)
5. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)
6. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)
7. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)
8. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)
9. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)
10. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng Phương Xá xã thần tích (AE.a9/4)
11. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Bổng Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/59)
12. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)
13. Tuyên Quang tỉnh Yên Bình phủ Yên Sơn huyện các xã thần tích (AE.a16/1)
14. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)
15. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)
16. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần sắc (AD.a13/16)
91 Quế hoa đoan trang công chúa 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)
92 Quế hoa quận chúa 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hà Hồi tổng các xã thần sắc (AD.a2/68)
93 Quốc công (hộ quốc đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)
94 Quốc công (quốc tế đại vương) 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)
95 Quốc hoàng đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)
96 Quốc mẫu đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần sắc (AD.a9/25)
97 Quốc mẫu hoàng bà thanh y đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)
98 Quốc mẫu hoàng bà... phu nhân 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)
99 Quốc mẫu phương dung công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần sắc (AD.a4/8)
100 Quốc mẫu vua bà 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Xích Thổ tổng các xã thần sắc (AD.a4/18)
Tổng: 176
Trang: 1 | 2 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: