Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Ná triệu chàng... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần sắc (AD.a14/17)
2 Nại công (Nại tân đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/49)
3 Nại nương (đức vua bà đại vương) 1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)
4 Nam bính đại vương 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện các xã thần tích (AE.a2/57)
5 Nam bình giang đô thống lãnh đại tướng quân... đại 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thọ Xương các xã thần sắc (AD.a14/13)
6 Nam chàng lãnh hương đại vương 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
7 Nam công (nam đô đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)
2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)
8 Nam đê 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)
9 Nam đê chú lũ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tường Thụy xã thần tích (AE.a13/5)
10 Nam diễn 1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)
11 Nam định 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thần tích (AE.a7/9)
12 Nam giang đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/24)
13 Nam hải đại vương 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)
2. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/10)
3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)
4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần tích (AE.a15/7)
5. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần sắc (AD.a5/22)
6. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)
7. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần sắc (AD.a5/23)
8. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)
9. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Phúc Khê Vị Dương Trừng Hoài tam tổng thần sắc (AD.a5/10)
10. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
11. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)
12. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần sắc (AD.a5/26)
13. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Yên Bồi tổng thần sắc các xã thần sắc (AD.a5/21)
14. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)
14 Nam hải hộ quốc... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện các xã thần sắc (AD.a6/8)
15 Nam hải thái trưởng công chúa 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)
16 Nam hải thượng đẳng thánh vương tối linh hoàng đế 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)
17 Nam hải tôn thần 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Vị Dương tổng các xã thần tích (AE.a5/45)
2. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/9)
18 Nam hải... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Hữu Bị tổng Hữu Bị xã thần sắc (AD.a16/16)
3. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)
4. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)
5. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần sắc (AD.a5/8)
19 Nam mô đại thánh pháp vân thạch quang vương phật 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)
20 Năm mươi đô long hưng đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)
21 Nam nghĩa linh ứng đại vương 1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)
22 Nam nhạc cao sơn... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)
23 Nam nhữ 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
24 Nam phổ 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thần tích (AE.a7/9)
25 Nam phương cao sơn đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)
26 Nam sơn tam trinh đại vương 1. Hoàn Long Mai Động xã thần tích (AE.a2/23)
27 Nam uyên thủy tộc... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)
2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng Hội tổng các xã thần tích (AE.a2/71)
3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)
4. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)
5. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Lạc Lân tổng các xã thần sắc (AD.a11/5)
28 Nam việt dũng thú đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)
29 Nàng ả chị đô nàng dì chị xá 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)
30 Nàng A công công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)
31 Nàng ả quế hoa... phu nhân 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
32 Nàng ba 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Văn Phú tổng các xã thần sắc (AD.a9/6)
33 Nàng ba đốc thực... công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)
34 Nàng ba mai hoa... phu nhân 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
35 Nàng cả 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Văn Phú tổng các xã thần sắc (AD.a9/6)
36 Nàng cả đoan từ... công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)
37 Nàng hai 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Văn Phú tổng các xã thần sắc (AD.a9/6)
38 Nàng hai quỳnh hoa phu nhân 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
39 Nàng mây công chúa 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
40 Nàng năm (tuệ tĩnh công chúa) 1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần tích (AE.a10/27)
41 Nàng nang... đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
42 Nàng ngu (ả lự nàng ngu đế phi đế nhị vị) 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)
43 Nàng tư 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Văn Phú tổng các xã thần sắc (AD.a9/6)
44 Ngã ba cây nhội chi thần 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)
45 Nga công (nga sơn hiển linh đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)
46 Nga hoàng nương 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Vô Ngại tổng các xã thần tích (AE.a5/68)
47 Nga nương 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)
48 Nga nương (nguyệt nga phu nhân) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)
49 Nga nương (thanh tĩnh trinh thục nguyệt nga công c 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)
50 Ngại công 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)
51 Ngang công (đặc hiển đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
52 Nghệ tông hoàng đế 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)
53 Nghị chiêu hoàng đế thượng đẳng phúc thần 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)
54 Nghị công (công hoàng uy nghị đại vương) 1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Trà Phương tổng các xã thần tích (AE.a12/12)
55 Nghị công (đương cảnh thành hoàng vũ nghị đại vươn 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)
56 Nghị công (hộ quốc cương nghị đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Côi tổng các xã thần tích (AE.a5/31)
57 Nghị công (thông nghị... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)
58 Nghi tiết trang thục... phương dung thủy tinh công 1. Thanh Hóa tỉnh Thọ Xuân phủ Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/9)
59 Nghĩa cô 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn tục lệ (AF.b1/30)
60 Nghiêm ba triều đông hải đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)
61 Nghiêm công 1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)
62 Nghiêm công (bản thổ thận triết đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Lại Xá tổng Thống Lĩnh xã thần tích (AE.a6/22)
63 Nghiêm công (đông phương trần nghiêm cư sĩ đại vươ 1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)
64 Nghiêm công (hiển linh thượng đẳng phúc thần) 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)
65 Nghiêm công (linh nghị... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
66 Nghiêm công (quảng độ hiển đức đại vương) 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)
67 Nghiêm công (Uông công dương đức đại vương) 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/14)
68 Nghiêm gia đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)
69 Nghiêm gia... đông tây nam bắc quản đô đại thành 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)
70 Nghiêm trị... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)
71 Nghiêm vũ hầu nguyễn công hàn 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)
72 Nghiêu công (nghiêu xá hiển ứng phúc thần) 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần tích (AE.a9/34)
73 Nghiêu sơn hiển trợ 1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)
74 Nghiêu xá hiển ứng... thượng đẳng phúc thần 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần sắc (AD.a9/22)
75 Ngọ bến ngọ dịch đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)
76 Ngọ công 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)
77 Ngọ công đại tướng quân 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)
78 Ngô điền (ngô tướng công trung cần đại vương) 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/4)
79 Ngô đồng tôn thần 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Bình Cách tổng các xã thần tích (AE.a5/18)
80 Ngộ duyên công chúa đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)
81 Ngô gia hộ quốc... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)
82 Ngô hạo (hộ quốc tướng quân) 1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)
83 Ngọ lang 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)
84 Ngọ lang đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)
85 Ngọ lãng đại vương 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Thạch Lỗi tổng các xã thần sắc (AD.a6/5)
86 Ngộ lão... đại vương 1. Thái Nguyên tỉnh Phổ Yên phủ Hoàng Đàm tổng Sơn Cốt xã thần sắc (AD.a18/1)
87 Ngọ lễ... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)
88 Ngô long (uy linh hiển ứng phu cảm đại vương) 1. Hà Nội Hàm Long thần tích (AE.a1/1)
89 Ngô mãnh hùng lược... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)
90 Ngô như tấu đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)
91 Ngô phạn 1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)
92 Ngô phong phụ quốc... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/28)
93 Ngọ phương đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Chẩn tổng các xã thần tích (AE.a7/7)
94 Ngọ phương hiển ứng... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Chẩn tổng các xã thần sắc (AD.a7/7)
95 Ngô quốc công thái phó đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)
96 Ngô quyền 1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Lang Thâm tổng Lang Thâm xã thần tích (AE.a20/3)
97 Ngọ sơn đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)
2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần tích (AE.a4/15)
98 Ngọ tân đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a2/6)
99 Ngộ thiện cư sĩ... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần sắc (AD.a6/13)
100 Ngọ tiên nương 1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)
Tổng: 380
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: