Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Ma vĩ... đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
2 Mã viện 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)
4. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Thạch Đà tổng Văn Quán xã thần sắc (AD.a11/8)
3 Mặc công (uyên mặc đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện Thượng Hộ tổng Thâm Động xã Xuân Lôi thôn thần tích (AE.a5/15)
4 Mặc lực đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)
5 Mạc sơn 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)
2. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)
6 Mạch sơn... đại vương 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)
7 Mai công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thần tích (AE.a4/28)
8 Mai nương (mai nương công chúa) 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)
9 Mai trinh nương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)
10 Man hoàng hậu uy linh... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Cam Thượng tổng các xã thần tích (AE.a10/14)
2. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Cam Thượng tổng Nam An xã thần sắc (AD.a10/14)
11 Mãn nguyệt 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)
2. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)
12 Man nương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)
13 Mang công (câu mang đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)
14 Mang công (thiên quan hiển ứng tôn thần) 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Cát Đàm tổng các xã thần tích (AE.a5/36)
15 Mang công (trung thành đại vương) 1. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)
16 Mãnh công (dũng mãnh... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)
17 Mãnh công (mãnh tướng đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)
2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)
3. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)
4. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Bình Cách tổng các xã thần tích (AE.a5/18)
18 Mãnh duyên trinh thục... công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thần sắc (AD.a4/23)
19 Mãnh lang 1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)
20 Mãnh mang công chúa 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Hữu Bị tổng Hữu Bị xã thần sắc (AD.a16/16)
21 Mãnh tấu cửa lỗ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)
22 Mãnh tướng đại vương tôn thần 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã Thanh Mach Thu Vĩ Ngọc Tảo thần tích (AE.a10/6)
23 Mãnh tướng dũng liệt.. đại vương 1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện các xã thần sắc (AD.a6/8)
24 Mãnh tướng tôn thần 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)
25 Mãnh tướng... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)
26 Mẫu hậu (mậu hậu... công chúa) 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Phú Thọ tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a9/28)
27 Mậu hòa phu nhân 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/14)
28 Mậu non đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
29 Mậu thìn khoa đệ nhất giáp tiến sĩ nguyễn quý công 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)
30 Mễ minh phúc 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)
31 Mệnh công 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
32 Miêu dụê đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)
33 Miêu nha đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)
34 Miếu nương 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Dưỡng Chính tổng các xã thần tích (AE.a12/22)
35 Minh châu tự lôi chấn đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)
36 Minh châu... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)
37 Minh chủ linh vũ đại vương (đồng cổ đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần tích đệ bát sách (AE.a2/85)
38 Minh chưng quốc chức đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
39 Minh công 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)
2. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)
3. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)
4. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/16)
5. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
40 Minh công (bản cảnh thành hoàng cao sơn quý minh.. 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ Phúc tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/26)
41 Minh công (cao minh đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)
2. Hải Dương tỉnh Thann Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần tích (AE.a6/16)
42 Minh công (đài đô... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần tích (AE.a5/35)
43 Minh công (đô thiên phụ quốc đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)
44 Minh công (đô thống đại tướng quân) 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thọ Xương tổng các xã thần tích (AE.a14/12)
45 Minh công (đức vua anh triết... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)
46 Minh công (đương cảnh thành hoàng... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
47 Minh công (hoằng tế đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Điền Xá xã thần tích (AE.a13/16)
48 Minh công (hùng địch đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)
49 Minh công (minh tự đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)
50 Minh công (minh uy đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)
51 Minh công (phò mã tả quan đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)
52 Minh công (quảng tế minh dực thượng đẳng phúc thần 1. Kiến An tỉnh Kiến Thụy phủ Đại Lộc tổng các xã thần tích (AE.a12/10)
53 Minh công (tả tướng quân chiêu minh đại vương) 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)
54 Minh công (uy minh đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
55 Minh cục đại vương 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/11)
2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)
3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)
56 Minh điền đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Mỹ Bổng khu thần tích (AE.a5/60)
57 Minh đức đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần tích (AE.a9/14)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)
3. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)
58 Minh đức linh ứng tôn thần 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)
59 Minh dũng... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/2)
60 Minh giai đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)
61 Minh giang đại vương 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/11)
2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)
3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)
62 Minh giang đô thống quý minh đế quân 1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí An (Yên) tổng các xã thần tích (AE.a14/16)
63 Minh giang đô thống... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)
64 Minh hải 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)
65 Minh hán 1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)
66 Minh hiến bảo đại định công đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)
67 Minh hiển thái tử 1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Tràng Kênh xã thần sắc (AD.a19/1)
68 Minh hiến... đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
69 Minh hòa hùng tuấn... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)
70 Minh hựu hộ quốc... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Yên Trụ tổng các xã thần sắc (AD.a7/14)
71 Minh khê đại vương 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/11)
2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)
3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)
4. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)
72 Minh khiết dực thánh thần 1. Hoàn Long Ngọc Hà trại Nghi Tàm phường thần tích (AE.a2/26)
73 Minh khiết dực thánh tôn thần 1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)
74 Minh khiết thượng đẳng phúc thần đại vương 1. Hoàn Long Nội Châu xã thần tích (AE.a2/25)
75 Minh khiết... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)
2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng Nghĩa Chỉ xã thần tích (AE.a7/23)
3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)
4. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/12)
5. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)
76 Minh lang đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/5)
2. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)
3. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)
4. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)
5. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/71)
77 Minh lang trợ quốc... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
78 Minh lang uy linh đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
79 Minh linh đại vương 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)
80 Minh lộc... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/27)
2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/38)
81 Minh lượng đại vương 1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)
82 Minh mặc đống lỗ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)
83 Minh nghị công 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)
84 Minh nghị tướng quân... lê côn 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)
2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)
3. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)
85 Minh nhụê quân tấu... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)
86 Minh nhụê quý minh 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)
87 Minh nương (cao minh công chúa) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)
88 Minh phúc 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)
89 Minh quan thông đạt... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Xuân Vân tổng Xuân Vân Đông Đoài xã thần sắc (AD.a10/9)
90 Minh quảng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)
91 Minh quang... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Quang Biểu các xã thần sắc (AD.a14/18)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)
92 Minh tâm chính quốc... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)
93 Minh tâm... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)
94 Minh thắng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/11)
95 Minh thánh... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần sắc (AD.a2/44)
96 Minh thành...cư sĩ 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/74)
97 Minh thiên thần kỳ... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát các xã thần sắc (AD.a14/20)
98 Minh thông đại thánh 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng Đặng giang xã thần sắc (AD.a2/34)
99 Minh thú đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thần sắc (AD.a2/37)
100 Minh tông... hoàng đế 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)
Tổng: 149
Trang: 1 | 2 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: