Nguyễn Đăng Na
Ai đưa ra thi luật Đề, Thực, Luận, Kết trong thơ Đường Việt Nam ? (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.3 -9)
Nguyễn Quang Thắng
Quan niệm về chức năng nghệ thuật qua Tựa, Bạt thế kỷ X - XV (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.10 -16)
Trịnh Khắc Mạnh
Khảo sát thơ văn xướng họa của các sứ thần hai nước Việt - Hàn thời kỳ trung đại (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.17 -33)
Thích Hoằng Trí
Bước đầu khảo cứu tác phẩm Hàm Long sơn chí (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.34 -46)
Trần Nghĩa
Về năm sinh, năm mất và quê quán của Nguyễn Hoàng Trung (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.47 -48)
Nguyễn Thúy Nga
Thi Hương thời các chúa Nguyễn (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.49 -59)
Đinh Thanh Hiếu
Một số vấn đề thời sự đặt ra trong văn sách thi Đình triều Tự Đức (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.60 -69)
Trần Thị Băng Thanh
Từ hai bản thần tích làng My Khê, đôi điều suy ngẫm (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.70 -75)
Phạm Đức Duật
Đọc một bài thơ cổ (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.76 -79)
Nguyễn Đình Hưng
Tìm thấy một cuốn sách địa chí cổ có giá trị ở huyện Định Hóa (Thái Nguyên) (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.80 -82)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: