Trần Thị Băng Thanh
Cảm nghĩ về thơ Trần Nhân Tông (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.3-14)
Trần Nghĩa
Thơ và từ của Đào Tấn dưới góc nhìn văn bản học (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.15-21)
Phạm Văn Ánh
Một số nét cơ bản thể loại từ ở Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.22-29)
Nguyễn Ngọc Lân
Lược khảo Lê triều bát vận phú (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.30-37)
Đinh Khắc Thuân
Người đỗ đại khoa và bài thi Tiến sĩ thời Lê - Trịnh (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.38-45)
Nguyễn Công Việt
Cải cách văn phòng của Hoàng đế thời Nguyễn sơ – nhìn từ góc độ ấn chương hành chính (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.46-51)
Phạm Ngọc Hường
Tìm hiểu giá trị tích cực của Nho giáo trong Luật Gia Long (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr. 52-57)
Phạm Văn Khoái
Danh mục thi văn phẩm của các tác gia lịch đại trong mục Văn uyển phần chữ Nho Nam phong tạp chí (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.58-63)
Nguyễn Tá Nhí
Nhớ về một người “Thân tại Tào doanh tâm tại Hán” (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr. 64-68)
Nguyễn Đăng Na
Về Bài thơ Nôm số 79 của Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.68-73)
Nguyễn Tuấn Cường
Đọc sách Khái luận văn tự học chữ Nôm của GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr. 74-78)
Trịnh Khắc Mạnh
Một tài liệu Hán Nôm viết về Hoàng Sa – Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.79-82)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: